Pyetja:

A lejohet të falemi pas një imami që bën bidate, si leximi i sures Jasin për të vdekurit dhe festimi i ditëlindjes së Profetit ﷺ (mevludin)?

***

Përgjigjja:

Përderisa ai është musliman, namazi i juaj është i pranuar.

Shejh Asim El Hakim