Pyetja:

Ç’duhet të bëjë ai që vuan nga dashuria? Si të kurohet ai nga kjo dashuri?

***

Përgjigjja:

Ai njeri që është goditur me shigjetë të helmuar, duhet të bëjë ç’është e mundur që, pikë së pari, ta pastrojë plagën, e pastaj t’i gjejë sa më shpejtë ilaçin e duhur, e në rastin konkret ilaçi gjendet në disa çështje:

1. Të martohet, se në këtë mënyrë do të gjejë prehje.
I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Nëse dikush nga ju mahnitet nga bukuria e një femre, le të shkojë te bashkëshortja e tij, se ajo ka atë që ka edhe ajo.”
Duke vepruar kështu, ai e shuan pasionin dhe e dobëson epshin.

2. T’i falë rregullisht pesë kohët e namazit, t’i përkushtohet adhurimit, lutjes, e sidomos në një të tretën e fundit të natës, si dhe të jetë i përqendruar gjatë faljes dhe leximit të Kuranit.
Të lutet shpesh me lutjen profetike:

“O Ti që i rrotullon zemrat! Bëje zemrën time të qëndrueshme në fenë Tënde! O Ti që i orienton zemrat! Orientoje zemrën time për tek bindja ndaj Teje dhe ndaj të Dërguarit Tënd!” [1]

Nëse njeriu i shton adhurimet, përuljen ndaj Zotit dhe lutjen, Allahu ia largon brengën e tij nga zemra, ashtu siç thotë në ajetin kuranor: “Ashtu (e bëmë të vendosur) që ta largojmë nga ai të keqen dhe të ndytën. Vërtet, ai ishte nga robërit tanë të zgjedhur.” (Jusuf: 24)

3. Të largohet prej saj sa të jetë e mundur. Të largohet nga shtëpia e saj, nga puna, nga rrethi shoqëror etj., në mënyrë që të mos e shohë e as të mos dëgjojë për të, pasi largësia i ftoh marrëdhëniet dhe kur njeriu kujtohet rrallë, ndjenjat shuhen.
Le t’i veprojë këto të tria dhe do ta vërejë ndryshimin, e Allahu e di më së miri.

Ibn Tejmije, “El Fetaua”, vëll. 32, fq. 5

——————————-

[1] Tirmidhiu