Pyetja:

Si të mbrohemi nga sprova e Dexhallit?

***

Përgjigjja:

Pejgamberi ﷺ thotë: “Kushdo që mëson përmendsh dhjetë ajete nga fillimi i sures Kehf, Allahu ka për ta ruajtur prej Dexhalit”. Në një transmetim tjetër thuhet: “..dhjetë ajete nga fundi i sures Kehf.”

Gjithashtu, t’i lutesh Allahut të të ruaj prej sprovës së Dexhalit pas teshehud-it të fundit dhe para selamit, në çdo namaz (Shiko lutjet e namazit para selamit).

Muslimi