Pyetja:

Pecetat e lagura që përdoren edhe për fëmijët a zëvendësojnë ujin për pastrim pas kryerjes së nevojës? A mund të marrim abdest nëse i përdorim vetëm këto? Po nëse mjeku ju sugjeron që për shkak të një infeksioni virusal jo të lehtë, të përdorni më mire letra (peceta të lagura të themi) sesa ujë, që të pengohet përhapja e virusit? A e arsyeton mjaftueshëm kjo përdorimin e  pecetave të lagura dhe marrjen e abdestit kur jemi larë vetëm me këto?

***

Përgjigjja:

Pastrimi dhe eliminimi i papastërtisë pas kryerjes së nevojës është një nga sunetet e natyrshmërisë. Sipas mendimit më të saktë, ky pastrim është vaxhib.

Në anën tjetër, duhet ta dimë se pastrimi prej nevojës së madhe mund të bëhet me ujë, me gurë ose me diçka të ngjashme, mirëpo përdorimi i ujit është më i mirë. Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon se Pejgamberi, ﷺ, ka thënë: “Kur ndokush prej jush shkon të kryejë nevojën e tij, le të marrë me vete tre gurë, këta i mjaftojnë nga uji.”[1]
Ndërsa Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë se Muhamedi, ﷺ, shkonte në nevojtore kurse unë dhe një djalosh i dërgonim ujë dhe i Dërguari i Allahut, ﷺ, pastrohej nga nevoja e madhe me ujë.[2]” Nëse përdor diçka tjetër përveç ujit, atëherë nuk lejohet që të pastrohet më pak se tri herë.

Pas këtij konstatimi themi se lejohet të përdoren pecetat e lagura për pastrim nga nevoja e madhe dhe në këtë nuk ka ndonjë pengesë, posaçërisht nëse njeriu ka infeksion, atëherë kjo është edhe më primare. Zoti e di më së miri!

 

Alaudin Abazi

 


[1] Shënon Nesaiu dhe Ebu Davudi.

[2] Shënon Buhariu dhe Muslimi.