Pyetja:

Nëse burri bën mardhënie intime me gruan e tij në ditët e Ramazanit duke e detyruar gruan të veproj diçka të tillë. Me çfarë obligohen ata pastaj?

***

Përgjigja:

Nëse burri e detyron gruan e tij me mardhënie intime në ditët e Ramazanit kur ata janë agjërueshëm në këtë rast agjërimi i gruas është i saktë dhe ajo nuk obligohet me shpagim dhe asgjë tjetër. Kurse burri obligohet të paguaj shpagimin (dënimin e tij) për marëdhëniet në kohë të ndaluar dhe prishje të agjërimit. Ky shpagim arrihet duke e liruar një rob. Nëse këtë nuk mund ta bëjë atëherë agjëron dy muaj. Por nëse edhe kjo është e pamunudur duhet të ushqej gjashtëdhjetë të varfër. Dispozitë kjo e përmendur në hadithin e Ebu Hurejres të shënuar tek librat e imam Buhariut dhe Muslimit.

Shejh Muhamed ibën Salih Uthejmin, Fetava Sijam, fq. 50

Përktheu: Lulzim Susuri