Sunday, March 19, 2023
Pyetja: Çfarë begatie është ta arrijmë Ramazanin? *** Përgjigjja: Arritja e Ramazanit është begati për muslimanët. Përshkrimet për te janë të mangta nga njerëzit, por në një hadith Ebu Hurejre transmeton se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Ju ka ardhur juve Ramazani, muaj i bekuar. Allahu e ka bërë detyrë për...
Pyetja: Përse shpikeshin hadithet në të kaluarën? *** Përgjigjja: Në të kaluarën hadithet shpikeshin për shumë arsye, por këto janë disa prej arsyeve kryesore: 1. Për arsye politike (Shi’itët, umejedët, havarixhët, etj.). 2. Për ta dëmtuar Islamin (Munafikët, etj.). 3. Për arsye nacionaliste (Lavdërimi i atdheut, i trashëgimisë, etj.). 4. Për rrëfenja dhe predikim (Ka pasur rrëfyes tregimesh të cilëve...
Pyetja: A lejohet të hahet mishi i rosave dhe pëllumbave? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut! Vendimi i përgjithshëm për ushqimin dhe pijet Parimi themelor në lidhje me ushqimin dhe pijen është se ai është i lejuar përveç nëse ka dëshmi se është haram. Allahu thotë: “Ai është që krijoi për ju gjithçka që gjendet në...
Pyetja: A është farz kryerja e umres një herë në jetë (për çdo musliman)? *** Përgjigjja: Mendimi më i saktë është që umreja është obligim të kryhet një herë gjatë jetës, për atë që ka mundësi. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Ne jetojmë në Zvicër dhe sot burri fillon punën në një fabrikë që shesin pije alkoolike dhe jo alkoolike. Dmth., këto pije shkon dhe ua shet qendrave tregtare, pompave të benzinit etj., këtu ku jetojmë. Kjo na shqetëson dhe s'po e dimë a e ka haram këtë punë apo...
Pyetja: A lejohet të varroset i vdekuri pas akshamit? *** Përgjigjja: Po lejohet, askush nuk ka thënë apo ndaluar të varroset i vdekuri pas akshamit. Ajo që ndalohet është që të varroset i vdekuri gjatë perëndimit të diellit. Në hadith ka ardhur se Pejgamberi ﷺ ka ndaluar që në tri kohë të falet...
Pyetja: A lejohet martesa me ata që jemi të të njëjtit fis, psh., martesa mes atyre që janë me mbiemër (fis) Krasniqi? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut të Lartësuar, përshëndetjet lëvdatat të Dërguarit të Tij. Martesa dhe divorci janë fusha të cilat bëjnë pjesë në legjislacionin hyjnor, gjegjësisht Allahu i lartësuar...
Pyetja: A lejohet ta mbajmë breshkën si kafshë shtëpiake? *** Përgjigjja: Nuk ka ndonjë ndalesë në mbajtjen e breshkës si kafshë shtëpiake përderisa kjo është e ligjshme në shtetin tënd. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A lejohet motra muslimane që bart mbulesën t'i mbajë flokët e shkurta? *** Përgjigjja: Në parim femra duhet të mbajë flokët e gjata, por kur themi "duhet" kjo nuk do të thotë se është vaxhib mirëpo është e preferuar. Po, ka të drejtë gruaja të i shkurtojë flokët por kjo të jetë në...
Pyetja: Kur hyn në fuqi ndalesa për çethje të flokëve dhe prerje të thonjëve në muajin Dhul Hixhe? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Për kryefamiljarin musliman, i cili e ka bërë nijet të ther Kurban, prej sot (e mërkurë, dt. 29/06/2022) e deri në...

TRENDI I PYETJEVE