Wednesday, February 21, 2024
Ballina Blog
Lutja dhe besimtari ▪️Lutja apo duaja përmban disa domethënie të cilat i pëlqen Allahu Zoti i botëve, si:- Lutja është madhërim për Allahun dhe pohim i fuqisë së Tij- Lutja është nënshtrim i robit dhe shprehje e pamundësisë së tij- Lutja është dorëzim tek Allahu dhe mbështetje tek Ai.Prandaj jemi...
Shejh Ibën Baz, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: Nuk e lë përsëritjen e Ezanit veç ai që është i privuar (nga mirësia), madje përsëritja e Ezanit i ka katër mirësi të mëdha: faljen mëkateve; hyrjen në xhenet; triumfi përmes shefatit (ndërmjetësimit) të Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem; pranimi i lutjes pas ezanit! Ibën Xhurejxh, Allahu...
▪️Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thotë: «Allahu i ka porositur besimtarët siç i ka porositur profetët dhe ka thënë: “O ju të dërguar! Hani prej të këndshmeve dhe punoni punë të mira.”Dhe ka thënë gjithashtu:“O ju që besoni! Hani prej të këndshmeve me të cilat ju kemi furnizuar.”»E transmeton Muslimi. ➖Ibn...
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكِ عَمَّنْ سِوَاكَ. All-llãhumme ikfinĩ bi ḥalãlike ‘an ḥarãmike, we eġninĩ bi faḍlike ‘am-men siwãke. (O Allah, më ruaj me rrizk (furnizim) të mjaftueshëm hallall nga harami, dhe m’i plotëso nevojat me mirësinë Tënde, që të mos kem nevojë për askënd  tjetër veç Teje). اللَّهُمَّ إِنِّي...
Betime të ndaluara ▪️Prej betimeve të shpeshta dhe të ndaluara janë betimet në gjëra të shtrenjta si:1- Betimet në: bukë, kripë, ujë etj të cilat janë të shtrenjta për jetesën.2- Betimet në: prindër, vëllezër, motra e fëmijë të cilët janë shtrenjtë për familjen dhe gjakun.3- Betimet në: nder, besë, ideal...
T’i lutemi Allahut për mbrojtje, duke thënë: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ. E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm. (I mbështetem Allahut të më mbrojë nga shejtani i mallkuar). Të heqim vëmendjen nga kjo gjë. Të themi: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. Ãmentu bil-lãhi we rusulihi. (Besova në Allahun dhe të Dërguarit e Tij). Të lexojmë fjalën e Allahut: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ...
PYETJA: I nderuari hoxhë! Kohën e fundit janë paraqitur rroba me kryqe të formave të ndryshme, pra cili është qëndrimi i islamit lidhur me veshjen e rrobave të këtilla?  Por, nëse dikush blen rroba të këtilla, duke mos e ditur se në të ka kryq, atëherë çfarë duhet të bëjë...
Pyetësi: A mundet jomyslimani ta falë namazin? Dr. Naik: Nëse vërtet dëshiron të marrë pjesë në faljen e namazit, ai duhet të besojë në Allahun. Nëse ai është jomysliman që ka ndërmend që ta pranojë islamin, ehlen ve sehlen/mirë se vjen! Namazi do të pranohet nëse kryhet me përulje dhe...
Pyetësi: Pasi që hytba e xhumasë nuk është pjesë përbërëse e namazit, a është patjetër që ajo të thuhet në gjuhën arabe? Dr. Naik: Përveç imam Malikut, të gjithë dijetarët sikurse Ebu Hanife, Shafiu, Ahmedi dhe të tjerë, mëshira e Allahut qoftë mbi ta, pajtohen me mendimin se hytba e...

Çka është IMANI-BESIMI?

IMANI-BESIMI Imani është besim i paluhatshëm dhe pranim i gjithë atyre gjërave të cilat Allahu dhe i Dërguari i Tij kanë urdhëruar të besojmë, si dhe nënshtrim ndaj ligjit të Allahut në aspektet e tij të dukshme dhe në të fshehurat.Ai është vërtetim dhe besim i zemrës, që përmban veprat...

TRENDI I PYETJEVE