Wednesday, March 22, 2023
Ballina Blog
Pyetja: Çfarë shpërblimi i pret agjëruesit? *** Përgjigjja: Sipas haditheve të Pejgamberit ﷺ, shpërblimi i cili pret agjëruesit është: “Me të vërtetë në Xhenet ekziston një derë e cila quhet Rejjan. Në të do të hyjnë vetëm agjëruesit dhe askush tjetër pos tyre.” Muaji Ramazan është adhurim, mëshirë, falje. Ai konsiderohet devotshmëri, mbrojtje...
Pyetja: Çfarë begatie është ta arrijmë Ramazanin? *** Përgjigjja: Arritja e Ramazanit është begati për muslimanët. Përshkrimet për te janë të mangta nga njerëzit, por në një hadith Ebu Hurejre transmeton se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Ju ka ardhur juve Ramazani, muaj i bekuar. Allahu e ka bërë detyrë për...
Pyetja: A është sipas sunetit profetik t'i shtojmë lutjet në ditën e xhuma? *** Përgjigjja: Ebu Musa el-Esh’ari (Allahu qoftë i kënaqur me të!), ka thënë se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut ﷺ të thoshte lidhur me çastin e xhumasë: “Ky është mes kohës kur imami ulet deri në kohën kur...
Pyetja: Ekuilibri i diturisë dhe padrejtësia e injorancës *** Përgjigjja: Në emër të Allahut, Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit Sa e çuditshme dhe e vajtueshme që është sjellja e shumicës së njerëzve në bisedat, mospajtimet dhe gjykimet e tyre. Duke u larguar nga drejtësia dhe baraspesha, e rënia në padrejtësi dhe dëm ndaj të tjerëve. Porse, cili është...
Pyetja: Cila është vlera e leximit të librave dhe e kërkimit të diturisë? *** Përgjigjja: Të flasësh e shkruash për diturinë është nder, ngase ajeti i parë në Kuran që Zoti i Madhëruar ja zbriti Pejgamberit Muhamed ﷺ ishte: “Lexo me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (gjithçka), e krijoi njeriun nga...
Pyetja: Sa i madh është mëkati i atyre që nuk e falin namazin? *** Përgjigjja: Mëkati i atyre që nuk e falin namazin llogaritet prej mëkateve më të mëdha pas shirkut, ngase namazi është shtylla e dytë e fesë, shtylla pas dëshmisë (shehadeti). Ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se i...
Pyetja: Sa urtësi fshihen pas agjërimit? *** Përgjigjja: Këtë udhëtim të bukur do ta vazhdojmë me disa urtësi të një adhurimi madhështor, agjërimit, e të cilat, bazuar në hulumtime dhe studime, tash së voni i kanë zbuluar shkencëtarët. Kur i sëmuri t’i ketë “çuar duart” nga mjekët dhe shpresa për shërim të ketë humbur...

Si pastrohet shpirti?

Pyetja: Si pastrohet shpirti? *** Përgjigjja: Allahu i Madhëruar në shumë ajete kuranore, ka treguar qartë se si bëhet pastrimi i shpirtit. Në një ajet thuhet: "Ka shpëtuar ai që është pastruar. Që e përkujton madhërinë e Zotit të vet dhe falet.." (Ala: 14-15) Në një ajet tjetër, Allahu thotë: "E për sa i...
Pyetja: Cilat janë dobitë shpirtërore dhe shëndetsore të agjërimit? *** Përgjigjja: Allahu i Madhëruar në Kuran ka treguar qartë kur ka thënë: "... po qe se e dini, agjërimi është më i mirë për ju." (Bekare: 184), por meqë njeriu ka një strukturë të përbërë prej shpirtit dhe trupit dhe që të dyja...
Pyetja: Me çfarë etike duhet pajisur agjëruesi? *** Përgjigjja: Elementët kryesorë të etikës ose mustehabet e agjërimit janë këto: Ngritja në syfyr. I Dërguari i Allahut ﷺ, në një hadith ka thënë: “Ngrihuni në syfyr se në ngritjen dhe në ngrënien në syfyr ka bereqet!” Kurse në një hadith tjetër ka thënë kështu: “Fuqizojeni agjërimin...

TRENDI I PYETJEVE