Pyetja:

Cili është dhikri që thuhet pas selamit në namazin e vitrit?

***

Përgjigjja:

سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوسِ.

Subḥãnel Melikil Ḳuddũs.

(I Lartësuar është Sunduesi, i Dëliri nga çdo gjë që nuk i përshtatet madhërisë së Tij), – tri herë, duke e zgjatur dhe duke e ngritur zërin tek e treta. Pas kësaj të thuash:

[رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ].

[…Rabbil melãiketi werr-rruḥ]

(Zoti i Melekëve dhe i Shpirtit (Xhibrilit)). [1]

——————————————–

[1] Nesaiu dhe Darekutni, por pjesën në kllapa e sjell vetëm ky i fundit. Senedi është i saktë.