Friday, May 20, 2022
Pyetja: Deri në çfarë distance i obligohet muslimanit falja e namazit me xhemat, në xhami? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut të Lartësuar, përshëndetjet lëvdatat të Dërguarit të Tij. Dihet fare mirë se namazi është shtylla e dytë e Islamit. Ai është e vetmja shtyllë që duhet të kryhet çdo ditë, madje...
Pyetja: A është e detyrueshme marrja e abdesit gjatë recitimit dhe prekjes së Kuranit të përkthyer, për shembull kur është edhe teksti arab po ashtu edhe përkthimi në anglisht (apo gjuhë tjetër) në një vend? *** Përgjigjja: Jo, abdesi nuk është i detyrueshëm për këtë pasi nuk konsiderohet si mus'haf (Kuran). Shejh Asim El...
Pyetja: A është risi (bidat) të thuash "Bismilahi Rrahmani Rrahim" në vend të "Bismilah" para se të marrësh abdes? *** Përgjigjja: Kjo nuk është një risi për ta thënë, por nuk është nga suneti. Thjesht thuaj "Bismilah" (Me emrin e Allahut). Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Si bëhet sevi sexhdja, nëse gabon gjatë namazit? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri...
Pyetja: Cili është gjykimi i agjërimit të gjashtë ditëve të Shevalit? A është e detyrueshme? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit pas agjërimit të detyrueshëm të Ramazanit është sunet i pëlqyer, jo vaxhib. Është e rekomanduar që muslimani të agjërojë gjashtë ditë të Shevalit, dhe në këtë...
Pyetja: A mund të japim zekatin për ndërtimin e një xhamie? *** Përgjigjja: Jo, kjo nuk lejohet. Ndërtimi i xhamisë nuk hyn në grupet e përmendura në Kuran: "Allahu caktoi obligim që lëmosha (zeqati etj.,) t'ju takojnë vetëm: të varfërve (nevojtarëve), të ngratëve (që s'kanë fare), punonjësve (që e tubojnë), atyre që duhet...
Pyetja: A është e lejuar të mbyllim sytë përderisa bëjmë sexhde? *** Përgjigjja: Nuk është transmetuar tek ne se Pejgamberi ﷺ ka vepruar mbylljen e syve gjatë bërjes së sexhdes. Andaj asnjëri nuk duhet ta veproj këtë pa pasur ndonjë arsye të ligjshme. Shejh Asim el Hakimi
Pyetja: Pranimi i duave për personin që agjëron deri në iftar, a vlen kjo vetëm gjatë muajit të Ramazanit apo edhe për agjërimin e ashures dhe agjërimet vullnetare? *** Përgjigjja: Po. Kjo përfshin të gjitha agjërimet. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Nëse jemi në xhami duke falur namazin farz dhe dikujt i bie të fikët si duhet të reagojmë ne? *** Përgjigjja: Në rast se ndodh kështu nuk duhet që të gjithë të prishin namazin, namazi duhet vazhduar të falet. Por gjithashtu nuk duhet as që të vazhdojnë të falen të gjithë, andaj...
Pyetja: Sa kohë duhet të jetë ndërmjet ezanit të parë dhe të dytë për xhuma? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Koha që duhet të ketë ndërmjet ezanit të parë dhe të dytë për xhuma është aq sa është e mjaftueshme që njerëzit të përgatiten...

TRENDI I PYETJEVE