Pyetje: Kam shumë vesvese në abdes e namaz, në leximin e sures Fatiha në namaz, më duket se kam gabuar, se nuk i kam larë mirë pjesët e abdesit dhe më duket se më dalin gazra gjatë namazit. Si t'i largoj ato? Përgjigje: Të gjitha këto vesvese largohen me një...
Kushtet për kryerjen e haxhit, janë: 1. Islami Për tju bërë obligim dhe për tju pranuar haxhi dikujt, duhet të jetë patjetër musliman/e. Nëse e kryen haxhin dhe pastaj del prej Islamit dhe pas një kohe bën pendim dhe kthehesh në Islam, prap e ke obligim kryerjen e haxhit, ngase dalja prej...
Sunetet janë veprat për kryerjen e të cilave Allahu jep shpërblim. Nëse suneti i fortë lëshohet qëllimisht, ky veprim konsiderohet mekruh i rëndë, por që nuk obligohet për therje kurbani apo dhënie sadakaje. Sunetet e haxhit, janë; 1. Larja në arafat para namazit të drekës. 2. Të kalohet nata në ditën e dhjetë...
Rreth betimit “Pasha Kuranin” ka mospajtime te dijetarët. Fjala “Kuran” është Cilësi e Allahut. Betimi në cilësitë e Allahut lejohet. Ky është mendimi më i saktë, edhe pse ka mendim të dijetarëve se kjo nuk lejohet. Nëse betohesh “Pasha Kuranin” duke pasur për qëllim se është Fjala Allahut të...
Jo, nuk ka nevojë të bësh sehwi sexhde ngase leximi me zë ose pa zë në namaz është sunet. Nëse personi vepron të kundërtën, nuk është e nevojshme të bëjë sewhi sexhde. Vetë Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem në disa raste në namazet pa zë (drekë dhe ikindi), atykëtu...
Çfarë kërkohet gjatë hytbes? ♧Allahu i madhëruar thotë: 《Kur të lexohet Kurani, dëgjojeni atë me vëmendje dhe heshtni, se ndoshta do të mëshiroheni!》 Suretu El-Araf: 204. Muxhahidi, komentuesi i njohur i Kuranit, në lidhje me këtë ajet thotë:“Kur të lexohet Kurani është detyrë të heshtësh në dy raste: në namaz kur imami lexon...
Pyetje: Hoxhë, kam një pyetje dhe shpresoj të më përgjigjeni!Jam një motër myslimane që edhe pak muaj do të martohem dhe kam dëgjuar që lejohet të bashkohen namazet në ditën e martesës, sa është e saktë kjo, a është e lejuar apo jo?! Përgjigje: Gjithë hamdet dhe falënderimi i takon...
Pyetja: A pranohet namazi nëse nuk e thua tekbirin fillestar "Allahu Ekber"? Përgjigja: Falënderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë, Muhamedin ﷺ, mbi familjen dhe mbi shokët e tij. Tekbiri fillestar është rukn – shtyllë prej shtyllave të namazit me pajtimin e gjithë dijetarëve, duke u bazuar...
Përgjigje: Sipas mendimit më të saktë të dijetarëve, nëse personi nuk mund të falet në këmbë, atëherë falet ulur, mirëpo kur arrin te veprimi i bërjes së sexhdes, e kryen atë duke rënë në sexhde. Ka dijetar që thotë, se në këtë rast, nëse personi nuk mund të falet...
Pyetje: ”Lidhur me duan për fëmijët: أَعُوذُ بِكَلِماَتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ “E’udhu bi kelimatil-lahit-tammeh min kul-li shejtanin ue hammeh, ue min kul-li ‘ajnin ue lammeh.” “Lus Allahun që t’ju mbrojë me fjalët e Tija të përsosura nga çdo shejtan prej xhinëve dhe njerëzve, nga çdo shtazë helmuese dhe nga çdo sy i keq.” A duhet lexuar këtë...

TRENDI I PYETJEVE