Kushtet për kryerjen e haxhit, janë: 1. Islami Për tju bërë obligim dhe për tju pranuar haxhi dikujt, duhet të jetë patjetër musliman/e. Nëse e kryen haxhin dhe pastaj del prej Islamit dhe pas një kohe bën pendim dhe kthehesh në Islam, prap e ke obligim kryerjen e haxhit, ngase dalja prej...
Pyetja: Cili është kuptimi i ajetit në fjalë ku Allahu thotë: “Thuaj: “Vdisni me mllefin tuaj” se me të vërtetë Allahu është i Dijshëm për atë se çka ka në ato gjoksa”. (Al Imran, 119)? ***Përgjigjja: Kuptimi i ajetit në fjalë është se Allahu e ka urdhëruar Pejgamberin e tij që t’ua...
Sunetet janë veprat për kryerjen e të cilave Allahu jep shpërblim. Nëse suneti i fortë lëshohet qëllimisht, ky veprim konsiderohet mekruh i rëndë, por që nuk obligohet për therje kurbani apo dhënie sadakaje. Sunetet e haxhit, janë; 1. Larja në arafat para namazit të drekës. 2. Të kalohet nata në ditën e dhjetë...
Pyetje: A shumëfishohen gjynahet siç shumëfishohen sevapet? Përgjigje: Po. Edhe gjynahet shumëfishohen siç shumëfishohen sevapet sipas vendit dhe kohës ku janë kryer.P. sh: Një gjynah në Qabe nuk është si një gjynah në një vend tjetër, po ashtu edhe një gjynah në muajt e shenjtë nuk është si një gjynah...
Pyetje: ”Lidhur me duan për fëmijët: أَعُوذُ بِكَلِماَتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ “E’udhu bi kelimatil-lahit-tammeh min kul-li shejtanin ue hammeh, ue min kul-li ‘ajnin ue lammeh.” “Lus Allahun që t’ju mbrojë me fjalët e Tija të përsosura nga çdo shejtan prej xhinëve dhe njerëzve, nga çdo shtazë helmuese dhe nga çdo sy i keq.” A duhet lexuar këtë...
Pyetje: A ka gruaja shtatzënë menstruacione? Nëse po, cili është gjykimi për namazin dhe agjërimin e saj të cilat ajo i ka bërë? Nëse çështja nuk është kështu, a është e lejueshme për të që të falet dhe të agjërojë kur ajo sheh gjakun që del nga mitra e...
Pejgamberi ﷺ thotë: “Kushdo që mëson përmendsh dhjetë ajete nga fillimi i sures Kehf, Allahu ka për ta ruajtur prej Dexhalit”. Gjithashtu, t’i lutesh Allahut të të ruaj prej sprovës së Dexhalit pas teshehudit të fundit dhe para selamit, në çdo namaz”. Seid el Kahtani – MBUROJA E MUSLIMANIT –...
Suhejb er Rumi(Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell se i dërguari i Allahut(paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të), ka thënë: “Pasi që banorët e xhenetit të hyjnë në xhenet, Allahu i Madhëruar e i Lartësuar u thotë atyre: A dëshironi diç më tepër? E do të thonë:...
SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Sehl ibn Sad, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Keni kujdes mëkatet e vogla, shembulli i mëkateve të vogla është si shembulli i një grupi të njerëzve të cilët zbritën në një luginë, kështu që njëri prej tyre...
“I dërguari i Allahut ﷺ një ditë hyri në xhami, aty e pa të ulur Ebu Umamen dhe e pyeti: ”O Ebu Umameh po qëndron në xhami edhe pse nuk është koha e namazit?” Ai tha: “Brengat më kanë kapluar dhe borxhet më kanë mbuluar, o i dërguari i Allahut!” I dërguari...

TRENDI I PYETJEVE