Friday, May 20, 2022
Pyetja: Deri në çfarë distance i obligohet muslimanit falja e namazit me xhemat, në xhami? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut të Lartësuar, përshëndetjet lëvdatat të Dërguarit të Tij. Dihet fare mirë se namazi është shtylla e dytë e Islamit. Ai është e vetmja shtyllë që duhet të kryhet çdo ditë, madje...
Pyetja: Si bëhet sevi sexhdja, nëse gabon gjatë namazit? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri...
Pyetja: A lejohet të shkohet çdo vit për përvjetore te varrezat e dëshmorëve apo veprimtarëve dhe të mbahen fjalime e lavdata për ta, a e lejon feja isalme këtë? *** Përgjigjja: Tek përkujtimet apo përvjetoret për të vdekur pavarësisht se a kanë qenë heronjë apo jo, po flasim për përvjetor si i tillë...
Pyetja: Nëse jemi në xhami duke falur namazin farz dhe dikujt i bie të fikët si duhet të reagojmë ne? *** Përgjigjja: Në rast se ndodh kështu nuk duhet që të gjithë të prishin namazin, namazi duhet vazhduar të falet. Por gjithashtu nuk duhet as që të vazhdojnë të falen të gjithë, andaj...
Pyetja: A lejohet të shkojmë në xhami për Bajram nëse jemi me menstruacione? *** Përgjigjja: Po, lejohet. Shko në xhami, prezanto në këtë mbledhje të madhe të muslimanëve. Natyrisht nuk falesh por prezanto në këtë mirësi të madhe. Zejd Bardhoshi
Pyetja: A i lejohet puna si infermiere motrës muslimane me mbulesë në Gjermani? A i lejohet shoqërimi me femra katolike? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Pikë së pari, përzierja mes meshkujve dhe femrave, në çfarëdo vendi qoftë, është prej gjërave të ndaluara në fenë Islame, për shkak të pasojave të mëdha...
Pyetja: Pse i dërgon Zoti sprovat? *** Pergjigjja: Sprovat vijnë nga Zoti për t'i dalluar të mirët nga të këqinjët. Allahu i Madhëruar e ka ditur sinqeritetin apo dyfytyrësinë e robërve të tij, por për ta vërë në pah edhe para njerëzve i dërgon sprovat. Dr. Shefqet Krasniqi
Pyetja: Në imsakijet që janë kohët e namazit dhe iftari e syfiri, shkruan një dua që bëhet kur të çelish iftar. A është patjetër këtë dua ta bësh, a mundet të thuash diçka tjetër? *** Përgjigjja: Në disa hadithe të përcjellura prej të Dërguarit të Allahut ﷺ theksohet vlera e lutjes në iftar...
Pyetja: A mund të bëhet akika edhe pas moshës madhore? *** Përgjigjja: Therrja e kurbanit (akika) për fëmijun e posalindur është sunet i fortë sipas mendimit më të saktë të dijetarëve. Dhe kjo bëhet në ditën e shtatë, duke u bazuar në hadithin në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Secili fëmijë është...
Pyetja: A është i lejuar itikafi për femrat? *** Përgjigjja: Itikafi është: Qëndrimi në xhami për një kohë të caktuar, pa dalur prej saj, me qëllim adhurimi për Allahun. Itikafi për femrat ka bazë në sheriatin Islam. Aisheja (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka qënduar në Itikaf gjatë dhjetë ditëve të fundit të...

TRENDI I PYETJEVE