Vdekja e papritur është përmendur nga Profeti alejhi selam në disa hadithe.- Prej tyre është një hadith që tregon për qëllimin e shfaqjes së kësaj dukurie kur thotë:“Vdekja e papritur është marrje zemërimi”E transmeton Ebu Daudi dhe e saktëson sheikh Albani.- Prej tyre është një hadith tjetër që flet...
  بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ. Bãrakall-llãhu leke fil mewhũbi lek, we shekertel Wãhib, we beleġa eshuddehu, we ruziḳte birr-rrahu. (Allahu ta bëftë të begatë fëmijën që të ka dhuruar. Qofsh falënderues ndaj Dhuruesit. Allahu bëftë që ky fëmijë të arrijë moshën e pjekurisë dhe...
Përgjigje: Shpërblimi është i njëjtë gjithsesi, sepse mosagjërimi i Ramazanit për disa kategori është me arsye sheriatike. I sëmuri apo femra kur është me menstruacione, kur t’i kompensojnë ditët e humbura prej Ramazanit pasi kalon ai, shpërblimin e kanë njëjtë sikur t’i kishin agjëruar ato kur ishte Ramazan. Mëshira...
A ka shpagim për atë që bën marrëdhënie me gruan në Ramazan pa e ditur se prishet agjërimi? Përgjigje: Nëse personi agjërues nuk e ka ditur se marrëdhënia seksuale me gruan e tij e prish agjërimin në Ramazan, atëherë nuk ka nevojë të bëjë kompensim (kefaret), d.m.th. është fjala nëse...
Pengesat e pranimit të lutjes: › Ngrënia, pirja dhe veshja haram. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Dijeni se Allahu është i Mirë dhe nuk pranon përveç se veprën e mirë. Allahu i urdhëroi besimtarët me atë që i urdhëroi të Dërguarit, “O të dërguar! Hani nga të lejuarat dhe bëni...
Kushtet e pranimit të lutjes Lutja tek Allahu bën dobi kur plotësohen kushtet e saj dhe largohen pengesat. Kushtet e saj janë: › Sinqeriteti: “…lutjuni Allahut me adhurim të sinqertë për Të” Gafir 14. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Kur të lutesh, lute vetëm Allahun!” › Pasimi i Muhamedit salAllahu alejhi ue selem. Lutja është...
Pyetje: Dikush shkon me vonesë në xhami dhe e gjen imamin në ruku. Ai merr tekbir dhe duke bërë rukunë, pa e arritur atë plotësisht, dëgjon zërin e imamit për tu ngritur. A quhet kjo ruku me imam? Përgjigje: Kjo pyetje është e rëndësishme sepse arritja e rukusë...
T’i lutemi Allahut të na mbrojë nga shejtani, duke thënë: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ. E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm. Të thërrasim ezanin. Të bëjmë dhikrin ditor dhe të lexojmë Kuran. Seid el Kahtani – MBUROJA E MUSLIMANIT – (Dhikri i Kuranit dhe Sunetit) Ebu Davudi (Sahih Tirmidhi). Shih dhe ajetet 98-99 të sures El-Mu’minun. Buhariu dhe Muslimi. Pejgamberi...

KUR DIKUSH BËN NDONJË GJYNAH

Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Nuk ka rob që, mbasi bën ndonjë gjynah, pastrohet mirë (duke marrë abdes ose gusul), ngrihet dhe fal dy rekate namaz, e pastaj i kërkon falje Allahut, e që Allahu të mos ia falë gjynahun.” Seid el Kahtani – MBUROJA E MUSLIMANIT – (Dhikri i Kuranit dhe...

DISPOZITAT E NIJETIT

Falënderimi i takon Allahut krijuesit të qiejve dhe të tokës. I lartësuar qoftë Ai (Allahu), që e bëri sinqeritetin dhe pasimin e Pejgamberit paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi te, kusht për t’u pranuar veprat  e mira. Koncepti i imanit tek Ehli Suneh uel Xhemaa është: “Të besuarit...

TRENDI I PYETJEVE