Pyetja:

A lejohet festimi i natës së Israsë dhe Miraxhit?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Nuk ka dyshim se Israja dhe Miraxhi (Udhëtimi natën e Pejgamberit dhe ngjitja në qiell) janë dy shenja madhështore të Allahut të cilat tregojnë vërtetësinë e të Dërguarit të Tij Muhamedit ﷺ dhe madhështinë e statusit të tij para Allahut. Ato janë gjithashtu shenja të fuqisë së madhe të Allahut dhe të pozitës së Tij të lartë mbi krijimin e Tij. Allahu thotë:

I Lartësuar qoftë Ai (Allahu) (mbi gjithçka që i shoqërojnë Atij) i cili e çoi robin e vet (Muhammedin) për një udhëtim natën nga Xhamia El-Haraam (në Mekë) në Mesxhid El-Aksa (në Jerusalem), lagja e së cilës Ne e kemi bekuar, për t’ia treguar atij nga ajetet tona (provat, dëshmitë, mësimet, shenjat, etj.) Vërtet, Ai është Gjithëdëgjuesi, Gjithëshikuesi.” (Isra’: 1)

Nga i Dërguari i Allahut ﷺ transmeton mutevatir se ai u ngrit në qiej dhe dyert e tyre iu hapën, derisa ai kaloi përtej qiellit të shtatë, ku i foli Zoti i tij ashtu siç deshi dhe ia urdhëroi namazin e pesë ditëve. Fillimisht Allahu i Lartësuar urdhëroi pesëdhjetë namaze, por profeti ynë Muhamedi ﷺ vazhdoi të kthehej prapa dhe t’i kërkonte Atij që ta zvogëlonte, derisa i bëri pesë, pra janë pesë namaze obligative, por pesëdhjetë në shpërblim, sepse çdo vepër e mirë shpërblehet dhjetëfish. Allahu i qoftë lavdërimi dhe falënderimi për të gjitha begatitë e Tij.

Në lidhje me këtë natë në të cilën ndodhi Israja dhe Miraxhi, nuk ka asgjë në hadithet sahih që të tregojë se ajo është në Rexheb apo në ndonjë muaj tjetër. Gjithçka që është transmetuar në lidhje me një datë të caktuar për këto ngjarje nuk mund të vërtetohet se ka ardhur nga Profeti ﷺ sipas dijetarëve të hadithit. Allahu ka arsye të mençura për t’i bërë njerëzit ta harrojnë atë. Edhe sikur data të vërtetohej, nuk do të lejohej që muslimanët ta veçonin atë për ibadete të veçanta dhe nuk u lejohet ta festojnë atë, sepse Pejgamberi ﷺ nuk e festuan dhe nuk e veçuan në asnjë mënyrë. Nëse festimi i tij do të ishte diçka që është përcaktuar në Islam, i Dërguari ﷺ do t’i kishte treguar ummetit të tij për këtë, qoftë me fjalë apo me vepër. Nëse do të kishte ndodhur ndonjë gjë e tillë, do të ishte e njohur dhe shokët e tij do të na e kishin transmetuar informacionin. Ata transmetuan nga Pejgamberi i tyre ﷺ gjithçka që duhet të dijë umeti i tij dhe nuk kanë lënë pas dore asnjë aspekt të fesë, përkundrazi kanë qenë të parët që kanë bërë ndonjë të mirë. Nëse festimi i kësaj nate do të ishte përcaktuar në Islam, ata do të ishin njerëzit e parë që do ta bënin këtë. Pejgamberi ﷺ ishte njeriu më i sinqertë dhe ua përcolli mesazhin njerëzve në tërësi dhe amanetin e përmbushi. Nëse nderimi dhe festimi i kësaj nate do të ishte pjesë e fesë së Allahut, atëherë Profeti ﷺ do ta kishte bërë këtë dhe nuk do ta kishte fshehur. Meqenëse nuk ka ndodhur një gjë e tillë, dihet se festimi dhe nderimi i saj nuk është aspak pjesë e Islamit. Allahu e ka përsosur për këtë fenë e këtij ummeti dhe ka plotësuar dhuntinë e Tij ndaj tyre dhe i dënon ata që futin në fe gjëra që Allahu nuk i ka caktuar. Allahu thotë në librin e Tij të shenjtë: “Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha për ju Islamin fe.” (Maide: 3)

Dhe Allahu thotë: “A mos kanë ata ortak me Allahun (zota të rremë) që u kanë krijuar atyre një fe të cilën Allahu nuk e ka caktuar?” (Shura: 21)

Në hadithet është vërtetuar se i Dërguari i Allahut ﷺ ka tërhequr vërejtjen kundër bidatit (bidatit) dhe ka thënë qartë se ai është devijim, në mënyrë që t’i tregojë umetit se sa e rëndë është çështja dhe largojini ato.

Për shembull, është transmetuar nga Aisheja (Allahu qoftë i kënaqur me të) se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Kushdo që fut diçka në këtë çështje tonën që nuk është një pjesë e saj do ta refuzojë atë.” [1]
Në një transmetim tjetër thotë: “Kushdo që bën ndonjë veprim që nuk është pjesë e kësaj çështjeje tonën, do të refuzohet”. [2]

Transmetohet se Xhabiri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ thoshte në hutben e tij të xhumasë: “Fjala më e mirë është libri i Allahu dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit ﷺ! Çështjet më të këqija janë ato që janë shpikur rishtazi dhe çdo bidat është një humbje e gabuar.” [3]
Në një transmetim tjetër thotë: “Dhe çdo humbje e gabuar do të jetë në zjarr.” [4]

Transmetohet se el-Irbad ibn Saarijeh (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: “I Dërguari i Allahut ﷺ na mbajti një fjalim elokuent që na shkriu zemrat dhe na shkaktoi sytë tanë të rrjedhin me lot. Thamë: O i Dërguari i Allahut, sikur është fjalim lamtumire, prandaj na këshillo. Ai tha: “Unë ju këshilloj që të keni frikë Allahun, të dëgjoni dhe të bindeni, edhe nëse mbi ju është caktuar një rob. Kushdo prej jush që jeton do të shohë shumë dallime, prandaj ju bëj thirrje që t’i përmbaheni Sunetit tim dhe rrugës së kalifëve të udhëzuar drejt që do të vijnë pas meje dhe të kapeni fort pas tij. Kujdes nga çështjet e reja të shpikura, sepse çdo çështje e shpikur rishtazi është bidat dhe çdo bidat është një humbje e gabuar.” [5]

Paralajmërimet kundër bidatit (bidatit) janë transmetuar nga shokët e të Dërguarit të Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) dhe nga selefët e drejtë pas tyre, sepse kjo nuk është gjë tjetër veçse shtimi i gjërave në fe dhe vendosja. një fe që Allahu nuk e ka caktuar dhe është një imitim i armiqve të Allahut, çifutëve dhe të krishterëve, në shtesat e tyre në fetë e tyre dhe duke futur në to gjëra që Allahu nuk i kishte caktuar. Gjithashtu nënkupton se ka diçka që i mungon Islamit dhe se ai nuk është i plotë, dhe dihet mirë se kjo shpie në shkatërrime dhe të këqija të mëdha dhe bie ndesh me ajetin në të cilin Allahu thotë: “Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha për ju Islamin fe.” (Maide: 3)

Gjithashtu bie ndesh me hadithet e të Dërguarit ﷺ të cilat paralajmërojnë kundër bidatit (bidatit).

Shpresoj që dëshmitë që cituam do të jenë të mjaftueshme për të bindur kërkuesin e së vërtetës se ky bidat është i gabuar, pra bidati i festimit të natës së Israsë dhe Mi’raxhit dhe se ai nuk është pjesë e feja islame fare.

Për shkak se Allahu ka urdhëruar që të jenë të sinqertë ndaj muslimanëve dhe të shpjegojnë atë që Allahu u ka caktuar atyre në fenë e tyre, dhe për shkak se është haram fshehja e diturisë, mendova se duhet ta vë në dukje këtë bidat, i cili është aq i përhapur në shumë rajone, saqë njerëzit mendojnë. është pjesë e fesë, për vëllezërit e mi muslimanë. Allahu është Ai të Cilit kërkojmë që t’i rregullojë çështjet e të gjithë muslimanëve dhe t’i bekojë ata me njohuri mbi Islamin dhe të na ndihmojë ne dhe ata që t’i përmbahemi të vërtetës dhe të braktisim çdo gjë që është kundër saj, sepse Ai është në gjendje ta bëjë këtë. Allahu dërgoftë selame dhe selame mbi robin dhe të Dërguarin Muhamed ﷺ, familjen dhe shokët e tij.

islamqa.info

————————————

[1] Buhariu

[2] Muslimi

[3] Muslimi

[4] Nesaiu

[5] “Es Sunen”