Pyetja:

Punoj te një klient, i cili ka një magazinë me produkte teknike, të cilave unë i bëj reklamë në rrjetet sociale. Mirëpo tani e kam kuptuar se disa nga këto produkte që janë të importuara nga jashtë, janë të vjedhura. A më lejohet një punë e tillë, ku detyra ime është vetëm reklamimi i produkteve në platformat digjitale?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon vetëm Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij ﷺ.

Vjedhja e gjësendeve me vlerë, konsiderohet prej mëkateve të mëdha, madje për këtë mëkat të shëmtuar, parashihet ndëshkim i sanksionuar me norma sheriatike edhe në këtë botë. I Dërguari i Allahut ﷺ, kur ua merrte besatimin atyre që e pranonin Islamin, u thoshte: “Më jepni besën se nuk do t’i bëni shok Allahut, nuk do të vidhni dhe nuk do të bëni zina (kurvëri)“. [1] Gjithashtu thotë: “Allahu e mallkoftë vjedhësin“. [2]
Pastaj, dijetarët islamë konsiderojnë se vjedhësi në asnjë mënyrë nuk mund të bëhet pronar i ligjshëm i gjësendeve të vjedhura, dhe si i tillë, shitja e gjësendeve që nuk janë pronë e tij është e pavlefshme, pra, kontrata e shitblerjes nuk llogaritet e vlefshëm, përderisa shitësi i produktit nuk është pronar i plotëfuqishëm i tij. Bazuar në këtë, ty nuk të lejohet reklami i prudukteve të vjedhura, ngase me reklamimin e tyre ndihmohet vjedhësi në mëkatin e vjedhjes, gjithashtu ndihmohet realizimi i kontratave të shitblerjes të pavlefshme fetarisht.
Gjithashtu kërkohet prej teje që, në suaza të mundësive tua, ta këshillosh këtë person të largohet nga ky mëkat i shëmtuar, sepse ndoshta pendohet përmes duarve tua dhe largohet nga ky mëkat.
Allahu e di më së miri.

Hoxhë dr. Rasim Haxha

————————-

[1] Buhariu

[2] Buhariu dhe Muslimi

Comments are closed.