Wednesday, March 29, 2023
Pyetja: A lejohet shprehja "Fjala jote në vesh të Zotit"? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ. Zakonisht këto fjalë dëgjohen pasi dikush bën dua për dikë tjetër, dhe shprehjet e tilla tregojnë edukatë të ndaluar karshi Allahut. Pra, nuk është aspak...
Pyetja: A lejohet që njeriu të betohet "Pasha Kuranin"? *** Përgjigjja: Sikurse për cdo cështje që Islami na shpjegon dhe na e sqaron, po ashtu edhe për çështjne e betimit nuk na ka lënë të humbur. Por na e ka shpjeguar në detaje se si duhet të betohemi, në çka duhet të betohemi...
Pyetja: A zbret Allahu në qiellin e parë natën e pesëmbëdhjetë të muajit Shaban dhe i fal të gjithë njerëzit përveç dy kategorive, domethënë jobesimtarët dhe ata që janë të përfshirë në mosmarrëveshje? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. A zbret Allahu në qiellin e parë në natën e 15-të të Shabanit? Kjo përmendet...
Pyetja: A ka mundësi që dikush ta shohë Allahun në këtë botë, qoftë besimtar apo jobesimtar? Apo kjo është e mundur vetëm për besimtarët? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed ﷺ, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi...
Pyetja: Kurani thotë: "Engjëjt dhe Xhibrili ngjiten te Allahu në një ditë të barabartë me 5000 vjet tokësore." A do të thotë kjo se Allahu po kontrollon çështjet tokësore i ulur në fron? Atëherë si mundet që Allahu është më afër nesh se damarët e qafës? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut! Është...

Ku është Allahu?

Pyetja: Kur disa pyeten se ku është Allahu, ata përgjigjen se Ai është kudo. Cila është përgjigjja e saktë për këtë pyetje me dëshmi nga Sheriati? *** Përgjigjja: Është e detyrueshme për këdo që pyetet se ku është Allahu, që t’i japë të njëjtën përgjigje si robëresha që i dha të Dërguarit të...
Pyetja: A konsiderohet betim të betohesh në emra të tjerë pos Allahut? *** Përgjigja: Betimi në diçka tjetër pos Allahut është i ndaluar, ngase nëpërmjet aktit të betimit ne shfaqim madhërimin e atij për të cilin betohemi, kurse madhërimi është adhurim, prandaj adhurimi nuk i bëhet askujt tjetër pos Allahut xh.sh.. Pejgamberi ﷺ...
Pyetja: A mund të përshkruhet Allahu si komplotues dhe mashtrues, si në ajetet: "Ata po komplotonin, por dhe Allahu, po ashtu, po komplotonte (kundër tyre)" (Enfal: 30) *** Përgjigjja: Shejh Saʹdi në tefsirin e tij, shkruan: ʺPërshkrimi më i lartë nënkupton cilësi të përsosura. Cilësitë janë tre llojesh: 1‐ Cilësi të përsosura, në të cilat sʹka...
Pyetja: Si ka qenë fjala “Allahu Ekber” moto e myslimanëve të parë dhe a ka vazhduar të influencojë tek myslimanët ashtu siç ka influencuar tek të parët? **** Përgjigjja: Me emrin e Allahut Mëshiruesit, falënderimi i takon vetëm Atij. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin për të Dërguarin e Tij ﷺ! Disa fjalë madhështore...
Pyetja: 1. Çfarë kuptimi kanë fjalët: “Allahu teala dhe Allahu aze ve xhel”? 2. Kam dëgjuar se Zoti rri mbi Arsh, por çka është Arshi? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi të gjithë ata që...

TRENDI I PYETJEVE