Sunday, March 19, 2023
Pyetja: A na falen gjynahet e vogla me kalimin e kohës, pa kërkuar falje? *** Përgjigjja: Gjynahet e vogla mund të na falen përderisa u ruhemi dhe largohemi gjynaheve të mëdha, nga abdesi në abdes, nga një Ramazan në tjetrin. Dhe madje edhe gjersa falemi, ngase disa prej gjynaheve tona na vendosen në...
Pyetja: Ai që vdes duke mos i bërë shok Allahut a do të hyjë në Xhenet, nëse ka kryer mëkate të mëdha? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. E lusim Allahun që t'ju ndihmojë t'i bindeni Atij dhe t'jua lehtësojë thirrjen...
Pyetja: Cilat janë shenjat se na është pranuar haxhi? *** Përgjigjja: Natyrisht se ne nuk e dimë saktë se kur na e ka pranuar Allahu një vepër dhe kur nuk na e pranon. Por shpresojmë dhe lutemi shumë që Allahu të na e pranoj çdo vepër. Pastaj ulematë kanë thënë se prej shenjave që...
Pyetja: Tekbiret a mund t’i themi gjatë gjithë ditëve të Dhul Hixhes apo vetëm një ditë para Kurban Bajramit? *** Përgjigjja: Kjo është një prej shumë punëve të hajrit që mund t'i veprojmë gjatë ditëve të Dhul Hixhes. Tekbir kur themi e kemi fjalën për thënien "Allahu Ekber". Këto tekbire merren që nga dita...
Pyetja: Ne shpesh kur bëjmë nijet për të bërëpunë të mira për hatër të Allahut pa dashje na përzihet nijeti dhe mundohesh edhe për hatrin e dikujt tjetër, larg qoftë! Si ta pastrojmë nijetin? Nëse kjo na irriton a është shenjë e mirë? *** Përgjigjja: Kjo është e vërtetë dhe prandaj puna e...
Pyetja: Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Allahu e mallkoftë atë që ther një kafshë për hir të dikujt tjetër përveç Allahut”. Çfarë nënkuptohet me këtë? A futet therja e një kafshe për të ushqyer mysafirin nën titullin e therjes për hir të dikujt tjetër përveç Allahut? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe...
Pyetja: Kur jemi duke u falur vetëm, nëse kemi harruar të bëjmë nijet apo nuk jemi të sigurt se e kemi bërë apo jo, a duhet ta lëmë namazin dhe ta fillojmë përsëri? *** Përgjigjja: Jo, nuk ka nevojë të prishni namazin dhe të filloni përsëri. Shprehja e nijetit me gojë siç e...
Pyetja: A përmendet në Kuran fjala e Teuhidit “La ilahe il-Allah Muhamed Resulullah”? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Çelësi i Islamit është deklarata binjake e besimit (esh-shehadatejn); askush nuk mund të hyjë në fenë e Allahut përveçse nëpërmjet këtyre fjalëve. Ajo që kërkohet prej tij është t'i shqiptojë ato, përveç nëse...
Pyetja: Jam duke mësuar leximin e Kuranit te një grua pakistaneze, e ndonjëherë më shpjegon për çështjet e fesë. Një ditë më tha se nuk duhet të themi Zot (në anglisht God), por duhet të themi vetëm Allah. Sa qëndron kjo? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut të Lartësuar, përshëndetjet, lëvdatat të Dërguarit...
Pyetja: A është risi në fe djegia e specave të kuq të djegëst për ta larguar syrin e keq? *** Përgjigjja: Kjo jo vetëm që është nga risitë në fe (bidat), por mund të jetë edhe prej shirkut. Shejh Asim El Hakim

TRENDI I PYETJEVE