Pyetja: A llogaritet si kryerja e mëkatit haptazi nëse një person bën mëkat para fëmijëve të tij? Dhe nëse ai e bën atë brenda shtëpisë së tij dhe jo në sy të njerëzve, a do të llogaritet përsëri se po bën mëkat haptazi? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Kjo është më e...
Pyetja: Nëse njëri nga prindërit e mi dëshiron që ta dërgojë tek një parashikues i fatit/falltar për tu kuruar, dhe unë nuk i bindem atij, atëherë a konsiderohet kjo mosbindje e qortueshme? Përgjigja: Nuk është e lejueshme bindja ndaj prindërve në çështje të tilla. Veprimi i tillë është i ndaluar dhe mosbindje...
Pyetja: A është e lejuar apo e ndaluar për një grua që të zbuloj ë gjoksin e saj para mahremëve të saj në mënyrë që t’í japë gji fëmijëve të saj, nëse nuk ekziston frika e fitnes? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Aureti i një gruaje para mahremëve të saj, si i ati...
Pyetje: A është e drejtë për t’u blerë djemve dhe bijave atë që u nevojitet? Përgjigje: Është e detyrueshme të qenurit i drejtë ndaj fëmijëve, përveç në atë që ata janë në nevojë. Për shembull, një person ka tre fëmijë. Një prej tyre do të martohet, atëherë në këtë rast,...
Pyetje: Unë kam një fëmijë i cili është 11 muajsh, dhe ndonjëherë i ndërroj rrobat para tij. A lejohet kjo? Sa vjeç duhet të jetë fëmija, kur nuk lejohet të heq rrobat e mia përpara tij, ose të vesh rroba të shkurtra në shtëpi me burrin tim përpara tij? Ju...
Pyetje: Babi dhe nëna ime nuk dinë shkrimin dhe leximin, a lejohet t’ua lexoj atyre nga një hatme të Kuranit? A lejohet leximi i hatmes së Kur’anit për ata që dinë shkrimin dhe leximin, ngase dëshiroj t’ua bëjë hedije(dhuratë) sevapin e hatmes së Kur’anit? Dhe a lejohet t’i fus më shumë se...
Përgjigje: Ajo që duket nga hadithi: "…përveç sadakatul xharije…", ka për qëllim atë që e ka bërë i vdekuri gjatë jetës së tij, e jo ajo që bëjnë fëmijët e tij pas vdekjes. Sepse të mirën që mund t'ia bëjë fëmija e ka sqaruar Resulull-llahu, sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem,...
Disa nga baballarët nuk kujdesen për fëmijët e tyre në çështjet e fesë; Psh. Nuk i urdhërojnë të falin namaz, të lexojnë Kur’an, të shoqërohen me shokë të mirë. Kurse, në aspektin mësimorë, ata kujdesen shumë, hidhërohen me fëmijët e tyre nëse ata nuk mësojnë, etj. Cila është këshilla juaj hoxhë i...
Pyetje nga një motër muslimane! Pyetja: Ndonjëherë e vonoj namazin dhe nuk e fali në vaktin e duhur, jo për shkak të neglizhencës, por për shkak të punëve të shumta që i kam në vendbanimin tim, a kam gjynah për këtë?! Përgjigja: Po, ju keni gjynah për këtë dhe nuk ju lejohet asnjëherë...
Si t’i bëni fëmijët tuaj që të falin namazin vetvetiu, pa i nxitur ata fare me fjalë apo polemika?! Fëmijët tuaj nuk falen, ata ju kanë lodhur duke i nxitur për namaz! Ejani pra dhe shikoni se si do t’i ndryshoni ata që të falen vetvetiu bi idhnilah te ala (me...

TRENDI I PYETJEVE