XHUMAJA Vlera e ditës së xhuma (e premte) dhe veprat e ligjshme në të Xhumaja është dita më madhore e javës. Për të ka zbritur një sure e veçantë. Në Islam u emërtua me “xhuma” kurse arabët në kohën e injorancës këtë ditë e quanin “arube”. Në këtë ditë është e...
PYETJE: Dua t’ju pyes se çfarë ndodh nëse e lëshojmë namazin e xhumasë. Nëse p.sh. e lëshojmë xhumanë dhe arrijmë ta falim para namazit të ikindisë, a do ta falim atëherë namazin e drekës? Ose nëse kurrsesi nuk arrijmë ta falim para ikindisë, atëherë a duhet së pari ta...
Pse dita e Xhuma është ditë feste për myslimanët? Profeti -alejhi selam ka thënë për ditën e Xhuma: “Kjo ditë është festë të cilën e ka bërë Allahu për myslimanët. Kush vjen për në Xhuma, të lahet! Nëse ka parfum, të parfumoset! Dhe të përdorë misvakun” E transmeton Ibn Maxhe dhe...
Pyetja: Personi i cili vjen ditën e xhuma dhe imami është në rekatin e parë, a konsiderohet se ai e ka arritur xhumanë (namazin e saj)? *** Përgjigjja: Po. Madje edhe nëse e gjen imamin në rekatin e dytë. Nëse vjen në rekatin e dytë para se imami ta ngrejë kokën e tij...
Pyetje: Kam një pyetje. Çfarë lejohet prej punëve e çfarë jo në kohë të xhumasë. A bën p.sh të pastrosh dhe të bësh dhikër, apo të dëgjosh suren kehf se shumë janë të përhapur fjalët se s’bën të punosh asgjë në kohë të xhumasë, ndërkohë që qëndrojnë duke shikuar...
Pyetja: Cili është qëndrimi islam rreth gruas, në lidhje me blerjen dhe shitjen gjatë namazit të xhumasë? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Gruaja i lejohet të blejë dhe të shesë gjatë namazit të xhumasë, sepse ajo nuk është e obliguar të marrë pjesë në namaz. Kjo me kusht që ai që blen prej...
Pyetja: Siç dihet, falja e namazit të gruas në shtëpinë e saj është më e mirë se falja e saj në xhami, e cila përfshin edhe namazin e xhumasë. Është gjithashtu e njohur se ajo duhet ta falë xhumanë si drekë nëse nuk falet me xhemat. Pyetja ime është: nëse...
Pyetja: Jetojmë në një lagje ku ka dy xhami afër njëra-tjetrës. Njëra prej tyre zakonisht mbushet me xhemat, ndërsa në të dytën nuk ka, kështu që ndonjëherë xhamia as nuk hapet. Në atë rast, cila është më mirë: të falesh në xhaminë e mbushur plot, apo të falesh në xhamitë...
Pyetja: A është sipas sunetit profetik t'i shtojmë lutjet në ditën e xhuma? *** Përgjigjja: Ebu Musa el-Esh’ari (Allahu qoftë i kënaqur me të!), ka thënë se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut ﷺ të thoshte lidhur me çastin e xhumasë: “Ky është mes kohës kur imami ulet deri në kohën kur...
Pyetja: Fal çdo xhuma në xhami, por nuk fal pesë kohët e namazit, a marr gjynah? *** Përgjigjja: Pa dyshim që po. Fal xhumanë elhamdulilah mirësi, begati dhe përzgjedhje e Allahut. Nëse nuk i fal pesë vaktet e namazit a merr gjynah? Pa dyshim që po. Ti ke disa...

TRENDI I PYETJEVE