Friday, July 1, 2022
Pyetja: Tekbiret a mund t’i themi gjatë gjithë ditëve të Dhul Hixhes apo vetëm një ditë para Kurban Bajramit? *** Përgjigjja: Kjo është një prej shumë punëve të hajrit që mund t'i veprojmë gjatë ditëve të Dhul Hixhes. Tekbir kur themi e kemi fjalën për thënien "Allahu Ekber". Këto tekbire merren që nga dita...
Pyetja: Kur ta prejmë kurbanin për sa persona duhet ta bëjmë nijet, si ta bëjmë nijet dhe çfarë duash të themi? *** Përgjigjja: Kurbani mund të jetë kafshë e madhe apo e imtë. Kafshët e mëdha janë: lopët, bullicat apo devetë, ndërsa shtazë të imta janë delet dhe dhitë. Te shtazët e mëdha...
Pyetja: Kam djalin 2 vjeç, por ende nuk ka filluar të ecë. Më kanë thënë se nëse ia dërgoj çorapet tre të premte radhazi në xhami do të filloj të ec, a është kjo e vërtetë apo si qëndron kjo çështje? *** Përgjigjja: Jo, kjo nuk është aspak e vërtetë. Është nga shpifjet...
Pyetja: Nëse balli apo hunda e dikujt është e lënduar, a duhet ta bëj sexhden e plotë ndonëse kjo mund të ia përkeqësoj gjendjen? *** Përgjigjja: Jo, ngase Allahu nuk e ngarkon asnjë shpirt përtej asaj që ai mund ta bart/duroj. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Çfarë ndodh nëse nuk i falim tre xhuma radhazi? *** Përgjigjja: Transmeton Katade, (Allahu qoftë i kënaqur me të!), se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: "Kush i len tre xhuma pa i falur duke mos pasur ndonjë arsye (të justifikuar nga sheriati islam), do t'i vuloset zemra e tij." Në...
Pyetja: Nëse nuk di shumë Kuran përmendsh, a më lejohet të lexojë nga telefoni im në namazet vullnetare? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Po, të lejohet të lexosh Kuran nga mus'hafi apo telefoni, në namazet tuaja vullnetare. Shejh Asim el Hakim
Pyetja: Nëse kur hyjë në xhami, imami është duke e recituar el fatihan, a ta përsërisë unë pasi ai ta përfundon? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Sipas një mendimi te medh'hebi hanbeli, është obligim leximi i el fatihas nga secili xhemat (për vete) në...
Pyetja: A lejohet të falemi para pasqyrës? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Përderisa ti nuk shpërqëndrohesh nga ajo nuk ka diçka të keqe të falesh para pasqyrës. Shejh Asim el Hakim
Pyetja: A u lejohet studentëve për shkak të angazhimeve të tyre të shumta ta falin namazin e akshamit dhe jacisë bashkë? *** Përgjigjja: Allahu thotë në Kuran: "Namazi është detyrë për besimtarët në kohë të caktuar." (Nisa, 103) Kohët e caktuar e që i kemi 5 kohë namazi, e që fillon nga hyrja e...
Pyetja: Nëse e fali namazin e ikindisë 10-15 minuta para se të hyjë namazi i akshamit, atëherë a do jetë namazi im i urreyer apo krejtësisht i papranuar? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Në qoftëse e vepron këtë pa ndonjë arsye të fortë sheriatike...

TRENDI I PYETJEVE