أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ. E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm. (I mbështetem Allahut të më mbrojë nga shejtani i mallkuar). Pasi themi këtë lutje, pështyjmë tri herë në të majtë. Seid el Kahtani – MBUROJA E MUSLIMANIT – (Dhikri i Kuranit dhe Sunetit) Muslimi. Përcjellësi i hadithit, Uthman Ibn As t, përmend se kur e bëri...
Pyetësi: A mundet jomyslimani ta falë namazin? Dr. Naik: Nëse vërtet dëshiron të marrë pjesë në faljen e namazit, ai duhet të besojë në Allahun. Nëse ai është jomysliman që ka ndërmend që ta pranojë islamin, ehlen ve sehlen/mirë se vjen! Namazi do të pranohet nëse kryhet me përulje dhe...
Përgjigje:Muslimanit nuk i takon të qëndrojë aty ku gjenden fotografi të tilla, e jo më të falë namaz në ato vende. Shikimi në gjëra të tilla, është shkak prej të cilit arrihet hidhërimi i Allahut. Andaj, muslimani duhet të qëndrojë larg atyre vendeve. Ndërsa nëse është i imponuar që...
Përgjigje: Fjalët që thotë namazliu në namaz ndahen në tre kategori: Kuran, dhikr dhe dua. Te kurani futen Fatihaja dhe surja tjetër që lexohet pas saj. Te dhikri futen fjalët: Allahu Ekber, subhane rabijel-adhijm, semiallahu limen hamideh, rabbena ue lekel-hamd, subhane ribijel-eala, tehijati, salavatet dhe selami. Ndërsa te duatë futen: ato në sexhde,...
Pyetja: Jetojmë në Suedi dhe kemi marrë një sallë me qera enkas për namazin e teravive dhe aty nuk falen namazet farze ditore por e kemi marrë përkohësisht veç për namazin e teravive, a mund të falen aty dy rekatet e xhamisë? Pergjigje: Me emrin e Allahut. Salevatet qofshin për Profetin...
XHUMAJA Vlera e ditës së xhuma (e premte) dhe veprat e ligjshme në të Xhumaja është dita më madhore e javës. Për të ka zbritur një sure e veçantë. Në Islam u emërtua me “xhuma” kurse arabët në kohën e injorancës këtë ditë e quanin “arube”. Në këtë ditë është e...
 سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوسِ. Subḥãnel Melikil Ḳuddũs. (I Lartësuar është Sunduesi, i Dëliri nga çdo gjë që nuk i përshtatet madhërisë së Tij), – tri herë, duke e zgjatur dhe duke e ngritur zërin tek e treta. Pas kësaj të thuash: . (Zoti i Melekëve dhe i Shpirtit (Xhibrilit)). Seid el Kahtani – MBUROJA E...
اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ؛ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، ، تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعَالَيْتَ. All-llãhummehdinĩ fĩmen hedejt, we ‘ãfinĩ fĩmen ‘ãfejt, we tewel-lenĩ fĩmen tewel-lejt, we bãrik lĩ fĩmã a’ëṭajt, we ḳinĩ...
Pyetje: A ka sunete ikindia, para apo pas? A ka argumente për këtë? Përgjigje: Përsa i përket suneteve para farzit të ikindisë, përcillet një hadith ku Profeti (alejhissalatu uesselam) thotë: Allahu e mëshiroftë atë person që fal para (farzit të) ikindisë katër rekate.” Transmetuan Ebu Davudi, nr.1271, Tirmidhiu, nr.430 dhe...
Pyetje:  Në rastet kur falemi me xhemat dhe pasi imami ka marrë tekbirin fillestar, hasim që nga xhemati (d.m.th., atë që e kemi pranë) e thotë tekbirin në vete, nuk dëgjojmë zë apo të pëshpëritë shprehjen e tekbirit. A llogaritet hyrje në namaz me shprehjen në vetvete. Përgjigje: Në emër...

TRENDI I PYETJEVE