Pyetja:

Kur është më mirë t’i fali teravitë?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Koha e namazit të teravive zgjat nga pas jacisë deri në agim, kështu që është e vlefshme falja e këtij namazi në çdo kohë të kësaj periudhe. Neveviu ka thënë: Koha e namazit të teravive fillon kur mbaron namazi i jacisë, siç është thënë nga Begawiu dhe të tjerët, dhe zgjat deri në agim. Por nëse një burrë do të falet në xhami si imam duke i udhëhequr njerëzit në namaz, është më mirë të falet teravij pas namazit të jacisë dhe të mos e vonojë atë deri në mes ose në fund të natës, në mënyrë që kjo të ndodhë. të mos u shkaktojë vështirësi adhuruesve dhe disa prej tyre mund të flenë dhe të humbasin namazin. [1]
Kështu bëjnë zakonisht muslimanët, e falin teravinë pas jacisë dhe nuk e vonojnë. Ibn Kudame ka thënë: Imam Ahmedit i është thënë: A do t’i vonosh teravitë – deri në fund të natës? Ai tha: Jo, praktika e muslimanëve (për faljen e namazit të teravive menjëherë pas jacisë) është më e dashur për mua. Por për atë që e fal namazin e teravive në shtëpi, ai ka zgjedhje: nëse dëshiron, mund ta falë namazin në fillim të natës dhe nëse dëshiron, mund ta falë në fund. [2] Allahu e di më së miri.

islamqa.com

———————————

[1] Mexhmu’

[2] Mugni