Pyetja:

A është sehvi sexhdja e ligjëruar në namazin nafile dhe në sunetet er ravatib ashtu siç është (e ligjëruar) dhe në farze?

***

Përgjigjja:

Sevi sexhdja është e ligjëruar në të gjitha namazet nafile apo në farzet në përgjithësimin e haditheve.

Shejh Ibn Baz, “Ed Davah” me nr. 1569 të vitit 17/7/1417h

Përktheu: Xhabir Sheme