Pyetje: Shejkh i nderuar, Allahu të dhëntë sukses! Cila është këshilla juaj lidhur me numrin e madh të njerëzve të cilët vonohen për namazin e sabahut? Përgjigje: Ata duhet ta kenë frikë Allahun -azze ue xhel- dhe të ngrihen për namazin e sabahut me xhemat. Pas namazit le të kthehen...
E obliguar është të thuhet një herë “subhaneRabbijel ale” kur je në sexhde gjatë namazit, apo “subhaneRabbijel adhim” në ruku. Të thuhen mbi tri herë kjo është sunet. Se a është sunet të thuhen nga tri herë, Shejkh Albani rahimehullah e saktëson hadithin se Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem...
Për t’u përfshirë tek ky hadith duhet të thuhet çdo herë ajetul kursij, pas namazit farz. Përderisa  njeriu ka mundësinë fizike dhe psikike, çdo herë duhet ta thotë atë për të arritur shpërblimin,  pra të merituarit e xhenetit; kuptohet që të mos veprojë vepra të tjera që e asgjësojnë...
Pyetja: A është sipas sunetit profetik t'i shtojmë lutjet në ditën e xhuma? *** Përgjigjja: Ebu Musa el-Esh’ari (Allahu qoftë i kënaqur me të!), ka thënë se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut ﷺ të thoshte lidhur me çastin e xhumasë: “Ky është mes kohës kur imami ulet deri në kohën kur...
Pyetja: Kur është koha në të cilën Allahu nuk e kthen lutjen e lutësit në ditën e xhuma? *** Përgjigjja: Së pari të theksoj se është e vërtetë konform hadithit të Pejgamberit ﷺ se në Ditën e Xhuma ka një kohë, ose siç e shpreh edhe vetë i Dërguari i Allahut ﷺ “se’atun”,...
Pyetja: A është mëkat nëse gjatë dhikrit pas namazit (pyetësi thotë: pas tespiheve) themi më shumë sesa që ka ardhur në sunet? Përgjigjje: Nuk thuhet tespih, por thuhet dhikër pa namazit (farz). E forma e dhikrit pas namazit ka ardhur në disa forma: -33 herë subhanAllah, 33 elhamdulilah, 33 Allahu e...
Pyetje: A ekziston ndonjë argument për katër rekate sunnet para farzit të jacisë? Përgjigje: Jo, nuk ekziston argument për faljen e katër rekateve sunnet para farzit të jacisë. Argumentet dëshmojnë se para farzit të jacisë ka vetëm dy rekate nafile dhe jo katër sunete. Ka ardhur hadith i saktë që argumenton...
Pyetja: A lejohet dhe a pranohet tek Allahu falja e xhumasë nga femra në shtëpi? Përgjigja: Që në fillim duhet ta dini se femra nuk është e obliguar me namazin e xhumasë, por vetëm mashkulli. Femra ditën e xhuma e falë namazin e drekës rëndom sikur çdo ditë tjetër të javës. Por...
Pyetje: A duhet ta falë namazin e drekës një grua që e ka falur namazin e xhumasë në xhaminë e shenjtë? Përgjigje: Në qoftë se një grua e ka falur namazin e xhumasë në xhaminë e shenjtë ajo nuk ka nevojë që ta fal namazin e drekës. E njëjta gjë...
1. Është detyrë për personin e sëmurë që të pastrohet me ujë dhe të marrë abdes prej papastërtisë së vogël (ujit të hollë dhe ujit të trashë, gazrave) dhe të lahet (marrë gusul) prej papastërtisë së madhe (nga xhunubllëkut, kryerja e marrëdhënieve intime, etj.). 2. Nëse i sëmuri nuk ka...

TRENDI I PYETJEVE