Pyetja: Selamu alejkum. Dua të fal teube, por të them të drejtën nuk di. A mund të më tregoni si mund ta fal, duatë që duhet të them dhe suret që duhen thënë. Me pak fjalë si mund të fal teube, besoj se nuk jam vetëm unë që kërkoj të...
Pyetje nga një motër muslimane! Pyetja: Ndonjëherë e vonoj namazin dhe nuk e fali në vaktin e duhur, jo për shkak të neglizhencës, por për shkak të punëve të shumta që i kam në vendbanimin tim, a kam gjynah për këtë?! Përgjigja: Po, ju keni gjynah për këtë dhe nuk ju lejohet asnjëherë...
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ. E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm. (I mbështetem Allahut të më mbrojë nga shejtani i mallkuar). Pasi themi këtë lutje, pështyjmë tri herë në të majtë. Seid el Kahtani – MBUROJA E MUSLIMANIT – (Dhikri i Kuranit dhe Sunetit) Muslimi. Përcjellësi i hadithit, Uthman Ibn As t, përmend se kur e bëri...
Pyetësi: A mundet jomyslimani ta falë namazin? Dr. Naik: Nëse vërtet dëshiron të marrë pjesë në faljen e namazit, ai duhet të besojë në Allahun. Nëse ai është jomysliman që ka ndërmend që ta pranojë islamin, ehlen ve sehlen/mirë se vjen! Namazi do të pranohet nëse kryhet me përulje dhe...

Dhikri pas namazit

Prej traditës profetike është që kur të jep njeriu selam pas namazeve, ta bën dhikrin dhe ky dhikr është dy llojesh: Lloji i parë: Dhikri që bëhet pas pes namazeve të obligueshme (farz) dhe këto janë gjashtë lloje: I pari: Istigfari tri herë dhe forma më e mirë është Estagfirullah ue etubu ilejhi (أَسْتَغْفِرُ...
Përgjigje:Muslimanit nuk i takon të qëndrojë aty ku gjenden fotografi të tilla, e jo më të falë namaz në ato vende. Shikimi në gjëra të tilla, është shkak prej të cilit arrihet hidhërimi i Allahut. Andaj, muslimani duhet të qëndrojë larg atyre vendeve. Ndërsa nëse është i imponuar që...
Përgjigja: Sa i përket fetusit kjo çështje dallon; në qoftë së fetusi i ka kaluar katër muaj dhe i është dhënë shpirti, në këtë rast pastrohet (qefinoset), i falët namazi, i ngjitet emri dhe i bëhet akika (kurbani). Kjo është më mirë, këtë e kanë pohuar dijetarët. E në qoftë së...
Përgjigje: Fjalët që thotë namazliu në namaz ndahen në tre kategori: Kuran, dhikr dhe dua. Te kurani futen Fatihaja dhe surja tjetër që lexohet pas saj. Te dhikri futen fjalët: Allahu Ekber, subhane rabijel-adhijm, semiallahu limen hamideh, rabbena ue lekel-hamd, subhane ribijel-eala, tehijati, salavatet dhe selami. Ndërsa te duatë futen: ato në sexhde,...
Pyetja: Jetojmë në Suedi dhe kemi marrë një sallë me qera enkas për namazin e teravive dhe aty nuk falen namazet farze ditore por e kemi marrë përkohësisht veç për namazin e teravive, a mund të falen aty dy rekatet e xhamisë? Pergjigje: Me emrin e Allahut. Salevatet qofshin për Profetin...

Si pastrohet një xhenaze?

1- Ç'vishet xhenazja nga të gjitha rrobat e saja.2- Mbulohet me një pëlhurë mbi trupin e saj.3- Duke marrë doreza apo një leckë Pastrohet xhenazja nga nevojat që dalin nga dy vendet e turpshme të xhenazes dhe i lahen ato vende, ajo qe ne e quajme i jepet taret.4-...

TRENDI I PYETJEVE