Friday, May 20, 2022
Pyetja: Deri në çfarë distance i obligohet muslimanit falja e namazit me xhemat, në xhami? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut të Lartësuar, përshëndetjet lëvdatat të Dërguarit të Tij. Dihet fare mirë se namazi është shtylla e dytë e Islamit. Ai është e vetmja shtyllë që duhet të kryhet çdo ditë, madje...
Pyetja: Si bëhet sevi sexhdja, nëse gabon gjatë namazit? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri...
Pyetja: A është e lejuar të mbyllim sytë përderisa bëjmë sexhde? *** Përgjigjja: Nuk është transmetuar tek ne se Pejgamberi ﷺ ka vepruar mbylljen e syve gjatë bërjes së sexhdes. Andaj asnjëri nuk duhet ta veproj këtë pa pasur ndonjë arsye të ligjshme. Shejh Asim el Hakimi
Pyetja: Nëse jemi në xhami duke falur namazin farz dhe dikujt i bie të fikët si duhet të reagojmë ne? *** Përgjigjja: Në rast se ndodh kështu nuk duhet që të gjithë të prishin namazin, namazi duhet vazhduar të falet. Por gjithashtu nuk duhet as që të vazhdojnë të falen të gjithë, andaj...
Pyetja: Sa kohë duhet të jetë ndërmjet ezanit të parë dhe të dytë për xhuma? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Koha që duhet të ketë ndërmjet ezanit të parë dhe të dytë për xhuma është aq sa është e mjaftueshme që njerëzit të përgatiten...
Pyetja: Cilat janë sunetet e Fitër Bajramit? *** Përgjigjja: 1. Tekbiret të thuhen që nga nata e Bajramit e derisa të fillojë imami namazin. 2. Të jepet zekati i fitrit para namazit (kjo është koha e fundit; bën para namazit të Bajramit një apo dy ditë). 3. Të hajë hurma para se ta falë sabahun...
Pyetja: A lejohet të shkojmë në xhami për Bajram nëse jemi me menstruacione? *** Përgjigjja: Po, lejohet. Shko në xhami, prezanto në këtë mbledhje të madhe të muslimanëve. Natyrisht nuk falesh por prezanto në këtë mirësi të madhe. Zejd Bardhoshi
Pyetja: Si mund të përfitojë nga mirësitë e natës së Kadrit një grua me menstruacione? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Gruaja me menstruacione mund t'i kryejë të gjitha ibadetet përveç faljes, agjërimit, tavafit të Qabes dhe itikafit në xhami. Është transmetuar se Pejgamberi ﷺ rrinte zgjuar natën gjatë dhjetë netëve të fundit të...
Pyetja: Tekbiri fillestar a është farz edhe nëse nuk e thua a e ke namazin në Regull? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë, Muhamedin ﷺ, mbi familjen dhe mbi shokët e tij. Tekbiri fillestar është rukn – shtyllë prej shtyllave të namazit me pajtimin e...
Pyetja: Ngritja e gishtit në tehijat a duhet të mbahet ngritur tërë kohën sa rrimë në tehijat apo vetëm kur shqiptohet njësimi për Allahun xh.sh. dhe se a ka hadithe të cilat tregojnë për këtë çështje? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin ﷺ,...

TRENDI I PYETJEVE