Pyetja:

Si është vendimi mbi fëmijën që e udhëheq në namaz atë që është i rritur/në moshë?

***

Përgjigjja:

Kjo është në rregull. Udhëheqja e një fëmije e atij që është i rritur në moshë është në rregull si në namazin e obligueshëm (farz), ashtu dhe në namazin e vullnetshëm. Kjo është një transmetim që ka ardhur nga (Imam) Ahmedi, dhe shumë bashkëmendimtarë (të medhhebit) e zgjodhën këtë qëndrim.

Shejh Abdur-Rahman es-Sa’di, “El-Mexhmû’ah el-Kãmileh li-Mual’lefãt esh-Sheikh Abdir-Rahman es-Sa’di”, vëll.7, faqe 120