Pyetja:

A i lejohet një joarabi të thotë “feja e babait tonë Ibrahimit”?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Transmetohet nga Abdu Rrahman ibn Abza (Allahu qoftë i kënaqur me të) se Pejgamberi ﷺ thoshte në mëngjes dhe në mbrëmje: “Asbahna ala fitrat il-Islam ue kelimet il-ihlas ue ala dini nebijina Muhammed ﷺ ue ala milati ebnia Ibrahim hanifen we maa kena min el-mushrikeen (Këtë mëngjes ne pohojmë aderimin tonë në rrugën e Islamit dhe fjala e sinqeritetit dhe feja e profetit tonë Muhamedit ﷺ dhe feja e babait tonë Ibrahimit, monoteizmi i pastër, dhe ai nuk ishte nga ata që i bëjnë shok Allahut). [1]
Sipas një transmetimi tjetër, është transmetuar nga Abdu Rrahman ibn Abza, se Ubej ibn Ka’bi (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ na mësonte të themi kur vinte mëngjesi: “Asbahna ala fitrat il-islam ue kelimet il-ihlas ue sunneti nebijina Muhamed ﷺ ue mileti ebina Ibrahim hanifen muslimen ue ma kaane min mushrikin (Këtë mëngjes pohojmë respektimi i rrugës islame dhe fjalës së sinqeritetit dhe rrugës së profetit tonë Muhamedit ﷺ dhe fesë së babait tonë Ibrahimit, monoteizmit të pastër dhe nënshtrimit ndaj Allahut, dhe ai nuk ishte prej atyre që bëji shok Allahut)”. Dhe kur vinte mbrëmja, ne thonim diçka të ngjashme. [2]
Ajo që i është urdhëruar çdo muslimani, qoftë arab apo joarab, është ta lexojë këtë lutje me frazën babai ynë Ibrahim. Kjo për arsyet e mëposhtme:
1.. Ibrahimi (paqja qoftë mbi të) nuk është baba vetëm për arabët; përkundrazi ai është gjithashtu baba i Beni Isra’ilit (fëmijëve të Izraelit), dhe Isra’ili është Ja’kub ibn Is’hak ibn Ibrahim (paqja qoftë mbi të gjithë ata).
Shejh Ibn Uthejmini ka thënë: Ibrahimi është babai i arabëve dhe babai i izraelitëve. [3]
2.. Çdo profet ishte si një baba për kombin dhe ndjekësit e tij. Siç thotë në ajetin në të cilin Allahu i Lartësuar na tregon se Profeti i Tij Luti (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “O populli im, këto janë vajzat e mia; ato janë më të pastra për ju.” (Hud: 78)
Muxhahidi tha: Në fakt ato nuk ishin vajzat e tij; përkundrazi ata ishin pjesë e kombit të tij (ummetit), dhe çdo profet është baba i kombit të tij. [4] Allahu e di më së miri.

islamqa

—————————–

[1] Ahmedi (14938)

[2] Tabarani, “Ed-Du‘aa” (293); Abdullah ibn Ahmedi në Zaua’id el-Musned (20641)

[3] Lika’ul-Baab el-Maftuh (189/16)

[4] Tefsiri i Taberiut (15/414)