Pyetja:

A është e saktë që lutja “La ilahe il lAllahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kuli shejin kadir” të thuhet 100 herë në dhikrin e mbrëmjes?

***

Përgjigjja:
Kjo është prej dhikrit të mëngjesit, që transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) dhe ndodhet në dy librat e saktë të hadithit, dhe nuk ka problem që kjo të thuhet edhe në mbrëmje dhjetë herë e më pas personi të thotë suret “El-Ikhlas”, “El-Felek” dhe “En-Nas” e tjerat të ngjashme me to. Kjo nuk ka problem, ngase të gjitha këto saktësohen nga i Dërguari i Allahut ﷺ.

Ebu Abdurrahman Jahja bin Ali el Haxhuri
Përktheu: Xhabir Sheme