Wednesday, February 21, 2024
• Përgjigja: Sa i përket pyetjes së tij, se a lejohet therja e dhisë për akika, po lejohet! Sepse, ndoshta dikush mendon së për akika nga bagëtitë nuk vlejnë të tjerat përveç deles. Por nuk është kështu! Vlen një dele apo një dhi! Mirëpo, më mirë është të jetë dele, të...
Pyetje: Dua të bëj akikan për veten, pasi prinërit e mi nuk e kanë bër atë për mua? Përgjigje: Nëse nuk e kanë bërë pasi nuk kanë qenë të udhëzuar, apo në mungesë të njohurive fetare ose nuk i kanë pasur mundësitë, por tani edhe kanë njohuri edhe kanë mundësi,...
Pyetja: Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Allahu e mallkoftë atë që ther një kafshë për hir të dikujt tjetër përveç Allahut”. Çfarë nënkuptohet me këtë? A futet therja e një kafshe për të ushqyer mysafirin nën titullin e therjes për hir të dikujt tjetër përveç Allahut? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe...
Pyetja: Kam tre fëmijë dhe për asnjërin nuk kam therrur kurban kur kanë lindur. Tani fëmijët janë rritur por nuk po munden të gjejnë punë, a mund të jetë shkaku i mos prerjes së kurbanit? *** Përgjigjja: Jo, nuk është për këtë. Therrja e kurbanit për fëmijun e porsalindur është sunet, punë vullnetare...
Pyetja: Nëse fëmiut nuk i kemi therrë kurban kur ka qenë i vogël, a mund t'i therrim tash edhe pse i ka 20 vite apo më shumë? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë, Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e...
Pyetja: A duhet bërë akika për fëmijën jashtëmartesor? *** Përgjigjja: Suneti i nxit muslimanët që të ofrojnë akika për të porsalindurin në terma të përgjithshëm, pa kualifikim. Transmetohet nga Samurah ibn Xhundub se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Çdo fëmijë është peng për akikën e tij, e cila duhet të flijohet për...
Pyetja: A është e obligueshme të shpërndahet mishi i akikas në qytetin ku jeton fëmiu, apo lejohet të shpërndahet edhe në ndonjë qytet tjetër? *** Përgjigjja: Lejohet shpërndarja e mishit të akikës në qytetin ku jeton fëmija ose në një qytet tjetër. Çështja ka një shtrirje të gjerë. Shejh Ibn Uthejmini ka thënë: "Sa i...
Pyetja: Jam një nënë muslimane, fal namazin, i kam dy djem por nuk u kam prerë kurbana kur kanë lindur ngase nuk e kam ditur. Tash po dua të pres kurbanat për ta, a duhet unë apo babai i tyre? *** Përgjigjja: Jo, nuk është patjetër as nëna, as babai por është sunet....
Pyetja: Si të përgatitem nga ana fetare kur më lind një foshnje? *** Përgjigjja: Së pari: I lutemi Allahut që t’a bekojë foshnjën tuaj që do të lindë dhe t’a bëjë atë prej njerëzve të drejtë dhe të devotshmëm, në mënyrë që të bëjë pjesë në peshoren e veprave tuaja të mira. Përcillet...

Si ndahet mishi i Kurbanit?

Pyetja: Si ndahet mishi i Kurbanit? *** Përgjigjja: Për ndarjen e mishit të kurbanit na tregon vetë Allahu në Kuran ku thotë: “Hani prej (mishit të) tyre dhe ushqeni edhe atë që lyp, edhe atë që nuk lyp…” (Haxh: 36) Ajeti kuranor na tregon se një pjesë e ndan për vete, një pjesë ua jep...

TRENDI I PYETJEVE