• Përgjigja: Sa i përket pyetjes së tij, se a lejohet therja e dhisë për akika, po lejohet! Sepse, ndoshta dikush mendon së për akika nga bagëtitë nuk vlejnë të tjerat përveç deles. Por nuk është kështu! Vlen një dele apo një dhi! Mirëpo, më mirë është të jetë dele, të...
Leximi i sures para elFatihas! • Pyetja: Ky pyetës ka edhe një pyetje tjetër, ku thotë: "Në qoftë se harron njeriu ta recitojë elFatihan dhe fillonë ta recitojë ndonjë sure nga Kur’ani menjëherë pas lutjes hyrëse, pastaj i kujtohet gjatë recitimit dhe e reciton elFatihan, pastaj prapë e reciton suren që ishte...
Pyetje: Të ther kurbanin në Bajram Kurban apo me paratë e kurbanit t’u ndihmoj motrave me kushte të rënda ekonomike? Përgjigje: Therja e kurbanit është obligim, ndihmesa familjarëve në kushte të vështira është tjetër gjë., por jo të pritet deri në Bajram Kurban e t’u ndihmohet motrave. Nuk mund t’i...
Pyetje: Dua të bëj akikan për veten, pasi prinërit e mi nuk e kanë bër atë për mua? Përgjigje: Nëse nuk e kanë bërë pasi nuk kanë qenë të udhëzuar, apo në mungesë të njohurive fetare ose nuk i kanë pasur mundësitë, por tani edhe kanë njohuri edhe kanë mundësi,...
Pyetje: A mundet që djali t'i dhuroj babait një dele që ai ta ther kurban? Djali ka kope delesh dhe e ndanë një si dhuratë për babain, ndërsa ai e ther si kurban. Përgjigjja: Djali mund t'i dhuroj delen babait të tij që ai ta ther si kurban. Si çdo dhuratë tjetër, edhe...
Pyetje: Jemi në prag të Bajramit të Kurbanit, dhe muslimanët do të vrasin një numër të madh të kafshëve në emër të sakrificës. Më intereson pyetja, a është kjo në përputhje me humanizmin dhe butësinë në të cilën thirret Islami? Përgjigjja: Allahu i Lartësuar thotë: “Te Allahu nuk arrin as mishi i tyre...
Pyetja: Cilat janë kushtet për vlefshmërinë e kurbanit? *** Përgjigjja: Kushtet për vlefshmërinë e kurbanit: 1. Të jetë prej bagëtive: deve, lopë dhe dhen. 2. Të ketë arritur moshën e kërkuar sipas fesë: - delja: gjashtë muaj e më tepër - dhia: një vjet e më tepër - lopa: dy vjet e...
Pyetja: A lejohet që mishin e kurbanit ta shpërndajmë tek komshinjët katolik? *** Përgjigjja: Kemi të drejtë kurban t'i japim gjithkujt. Ngase është sadaka dhe sadakanë e kanë të drejtë ta marrin të gjithë. Pastaj ata janë krijesa të Zotit dhe ne jemi të urdhëruar të sillemi mirë ndaj njerëzve. Domethënë kemi të drejtë...
Pyetja: Kur ta prejmë kurbanin për sa persona duhet ta bëjmë nijet, si ta bëjmë nijet dhe çfarë duash të themi? *** Përgjigjja: Kurbani mund të jetë kafshë e madhe apo e imtë. Kafshët e mëdha janë: lopët, bullicat apo devetë, ndërsa shtazë të imta janë delet dhe dhitë. Te shtazët e mëdha...
Pyetja: Kur hyn në fuqi ndalesa për çethje të flokëve dhe prerje të thonjëve në muajin Dhul Hixhe? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Për kryefamiljarin musliman, i cili e ka bërë nijet të ther Kurban, prej sot (e mërkurë, dt. 29/06/2022) e deri në...

TRENDI I PYETJEVE