Gabime që bëhen në namaz

Ngrënia e ushqimit me erë të keqe (hudhra, qepë) para vajtjes në xhami.  Vajta në xhami duke ecur shpejt ose duke vrapuar nga frika  se do të ikë namazi pa u falur.  Thënia e tekbirit fillestar në ruku (duhet thënë në kijam).  Murmuritja e nijetit ose shqiptimi i...
Pyetje: Kur një fillestar nuk di të falet, a i lejohet që me video call të falet mbas nesh sa për momentin, derisa të mësojë? Përgjigje: Çdo musliman fillestar e ka detyrë të mësojë si të falë namazin, të paktën kushtet dhe detyrimet e namazit, derisa ta përvetësojë mirë atë, edhe te...
Një gabim të cilin e veprojnë disa njerëz: e thonë tekbirin fillestar "Allahu ekber" duke shkuar në ruku kur hyjnë në xhami për të zënë namazin me xhemat, kur imami është ende në ruku. Tekbiri fillestar bëhet duke qenë në këmbë. Pasi e bën këtë, e bën tekbirin e rukusë....
  VLERA E NAMAZIT TË SABAHUT Vëlla i dashur, ja disa përgëzime dhe vlera madhështore për atë që e fal namazin e sabahut me xhemat: 1. Ai që e fal namazin e sabahut me xhemat është nën mbrojtjen dhe kujdesin e Allahut në këtë dhe në botën tjetër. 2. Ai është mbrojtje për...
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të dërguarin tonë, familjen e tij dhe shokët e tij. Çështja: Harresa gjatë namazit të atij që falet me imam është një çështje shumë e rëndësishme, ngase disa gabojnë në kuptimin e dispozitës fetare në lidhje me...
Namazi është shtyllë e fesë, bile është shtylla e dytë me radhë nga pesë shtyllat e Islamit. Namazi është gjëja e parë për të cilën do të pyetet robi në Ditën e Gjykimit, për këtë arsye Muslimani obligohet  që ta kryen atë në mënyrë të përpiktë ashtu siç na...
Pyetja: Nëse hyjë në xhami dhe imami është në ruku, dhe unë lidhem në namaz dhe bie në ruku, a llogaritet si rekat për mua, edhe pse unë nuk e kam lexuar suren Fatiha? Dhe a duhet të them një herë tekbirin apo dy herë? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Nëse...
Pyetje: Ju thatë se muslimanët duhet t'i falin pesë namazet ditore, dhe se ky urdhër është dhënë në Miraxh. Mirëpo, disa i falin vetëm tre namaze në ditë. A mund të veprohet kështu? Përgjigje: Sipas Kur'anit, pesë namazet ditore janë obligim i  detyrueshëm. Ajetet në të cilat përmendet ky urdhër...
Pyetje: A është i saktë hadithi: “Kush fal namazin me xhemat dyzet ditë pa i ikur tekbiri fillestar, Allahu i shkruan atij dy distancime; nga hipokrizia dhe nga zjarri?” Përgjigje: Po, hadithin e kanë konsideruar të mirë një grup dijetarësh, prej tyre shejhu ynë Albani (Allahu e mëshiroftë). Ky hadith ka ardhur në Sunenin...
Allahu ju ruajttë! Dua t'ju tregoj për një prej gabimeve më të shpeshta që bëhen në namaz, nga shumica e namaz-falësve për shkak të mos dijes së tyre për këtë çështje dhe ajo ëshë marrja e "tekbirit fillestar me imam". Së pari, duhet ta dimë se "tekbiri fillestar" është kusht nga...

TRENDI I PYETJEVE