Friday, December 9, 2022
Pyetja: Ka xhemat që falet në katin e dytë dhe të tretë të një ndërtese që është ndërtuar mbi një varrezë. A u lejohet atyre të falin namaz atje dhe a mund të vazhdojnë ta bëjnë këtë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse ndërtesa është e ndarë, dhe në vendin ku falen namazi...
Pyetja: A lejohet ta madhërojmë Allahun më shumë se nga tre herë në ruku dhe në sexhde? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Po, lejohet ta madhërojmë Allahun më shumë se nga tre herë në ruku dhe në sexhde, psh., mund të thoni 5 apo...
Pyetja: Kur falemi me familjen a duhet ta falim namazin e natës me zë apo pa zë? *** Përgjigjja: Kur falim namazin e natës me xhemat, ju dilni imam apo dikush tjetër, atëherë e falni namazin me zë. Por nëse falesh vetëm je i lirë të falesh me zë apo pa zë. Madje fukahatë,...
Pyetja: Muslimanët me probleme shëndetsore a është më mirë të falen në shtëpi apo në xhami? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin Muslimanët me probleme shëndetsore të cilët nuk mund të falen në këmbë e as ulur, ndoshta është më e udhës të falen në shtëpi. Hoxhë...
Pyetja: A lejohet ta falim namazin e duhasë (paradites) së bashku me familjarët? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Namazin e duhasë (paradites) duhet falur secili në vete, pra jo me imam. Falja e namazit të duhasë (paradites) së bashku me familjarët, pra me imam...
Pyetja: Deri në çfarë distance i obligohet muslimanit falja e namazit me xhemat, në xhami? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut të Lartësuar, përshëndetjet lëvdatat të Dërguarit të Tij. Dihet fare mirë se namazi është shtylla e dytë e Islamit. Ai është e vetmja shtyllë që duhet të kryhet çdo ditë, madje...
Pyetja: Nëse jemi në xhami duke falur namazin farz dhe dikujt i bie të fikët si duhet të reagojmë ne? *** Përgjigjja: Në rast se ndodh kështu nuk duhet që të gjithë të prishin namazin, namazi duhet vazhduar të falet. Por gjithashtu nuk duhet as që të vazhdojnë të falen të gjithë, andaj...
Pyetja: Si falet namazi i natës a me zë a pa zë? Dhe kur e falë me xhemat si duhet me e falë me zë apo pa zë? Dhe unë nuk po di sure të gjata por kam dëshirë që me u falë ma gjatë pasi që kam dëgjuar se...
Pyetja: A më lejohet t'i fali vetëm tetë rekate teravi në ato xhami ku falen njëzetë? *** Përgjigjja: Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Kushdo që qëndron me imam derisa të mbarojë namazi, atij do t’i shkruhet sikur ai e kaloi gjithë natën në namaz.” Megjithatë, nëse dikush i fal disa rekate të teravive...
Pyetja: Sa rekate kanë teravitë? Ngase disa thonë ndryshe e tjerët ndryshe, domethënë a janë 8 rekate, 11, 20 apo 37? *** Përgjigjja: Nga pjesët përbërëse, plotësuese të muajit të Ramazanit janë edhe teravitë. Janë dhuratë e begati e veçantë nga Allahu që e ka mvesh me këtë muaj me to. Gjithashtu edhe...

TRENDI I PYETJEVE