Wednesday, February 21, 2024
Përgjigja: Sa i përket fetusit kjo çështje dallon; në qoftë së fetusi i ka kaluar katër muaj dhe i është dhënë shpirti, në këtë rast pastrohet (qefinoset), i falët namazi, i ngjitet emri dhe i bëhet akika (kurbani). Kjo është më mirë, këtë e kanë pohuar dijetarët. E në qoftë së...

Si pastrohet një xhenaze?

1- Ç'vishet xhenazja nga të gjitha rrobat e saja.2- Mbulohet me një pëlhurë mbi trupin e saj.3- Duke marrë doreza apo një leckë Pastrohet xhenazja nga nevojat që dalin nga dy vendet e turpshme të xhenazes dhe i lahen ato vende, ajo qe ne e quajme i jepet taret.4-...
Pyetja: Nëse njeriu ka një aksident dhe i pritet krahu ose këmba, por ai nuk vdes, atëherë çfarë duhet bërë me këtë gjymtyrë që i është prerë? A duhet ta lajmë, ta falim namazin e xhenazes dhe ta varrosim, apo çfarë të bëjmë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse një gjymtyrë i pritet...
Pyetja: Ka xhemat që falet në katin e dytë dhe të tretë të një ndërtese që është ndërtuar mbi një varrezë. A u lejohet atyre të falin namaz atje dhe a mund të vazhdojnë ta bëjnë këtë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse ndërtesa është e ndarë, dhe në vendin ku falen namazi...
Pyetja: A lejohet vendosja e pllakës së mermerit mbi varr? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi Pejgamberin, ﷺ. Forma e varrit e cila është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ dhe sahabët (lexo: shokët) nuk e tejkalon lartësinë e një pëllembe. Pejgamberi ﷺ ka ndaluar të ndërtohet mbi varreza....
Pyetja: A lejohet t'i varrosim të vdekurit me arkivol? *** Përgjigjja: Varrosja e të vdekurve muslimanë me arkivol është bidat (lexo: risi në fe) dhe veprimi i tillë është mëkat. Veprimi i tillë është në kundërshtim të plotë me sunetin e Pejgamberit ﷺ. Muslimanin duhet pastruar dhe qefinosur me një pëlhurë të bardhë...
Pyetja: Dënimi i varrit, a është i vazhdueshëm apo i përkohshëm? *** Përgjigja: Sa i përket mosbesimtarit, atij nuk ka asnjë mënyrë që t’i arrijë mirësia dhe mëshira e Allahut. Dhe dënimi ndaj tij është i vazhdueshëm (deri në Ditën e Kiametit). Kurse, për mëkatarin besimtar, dënimi i tij në varr është sipas gradës...

A duhet ruajtur xhenazen?

Pyetja: A duhet ruajtur xhenazen? *** Përgjigjja: Nuk ka asnjë arsye për ruajtjen e të vdekurit. Për fat të keq, shpeshherë njerëzit bëjnë veprime të kota dhe të pakuptimta duke pretenduar se tradita fetare e lyp ashtu, ndërsa Islami është i pastër prej këtyre pretendimeve. Tek ne është e përhapur bindja se i vdekuri...
Pyetja: A është e lejuar të ndërtohet varri me mermer dhe të përkujtohet i vdekuri nëpër gazeta? *** Përgjigjja: Fillimisht themi se Islami ashtu siç e nderon njeriun kur është ende në jetë, e ka nderuar edhe pas vdekjes së tij, ngase shenjtëria e të vdekurit është sikurse shenjtëria e të gjallit. Pastrimi...
Pyetja: A lejohet falja e namazit të xhenazes në varreza? *** Përgjigjja: Në parim, namazi që përbëhet prej rukusë dhe sexhdes ndalohet të falet në varreza, duke u bazuar në hadithin që transmetohet nga Pejgamberi ﷺ se ka thënë: “Krejt toka është xhami (bën të falesh në çdo vend), përpos varrezave dhe banjave.”...

TRENDI I PYETJEVE