Wednesday, March 29, 2023
Pyetja: Nëna ime ka probleme me vena dhe mjeku i ka thënë t'i mbaj çorapet për vena, dmth., komplet këmbët i ka me çorape përveç gishtave të këmbëve i ka hapur. A i lejohet të marr mes'h apo si t'ia bëj për abdes?  *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!...
Pyetja: Nëse nuk di shumë Kuran përmendsh, a më lejohet të lexojë nga telefoni im në namazet vullnetare? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Po, të lejohet të lexosh Kuran nga mus'hafi apo telefoni, në namazet tuaja vullnetare. Shejh Asim el Hakim
Pyetja: Kam falur 5 kohët e namazit, por tani kam probleme me unazat e qafës dhe nuk mund të falem. Çfarë më këshilloni? *** Përgjigjja: Ka shumë prej njerëzve që thonë se jam falur por tani kam rënë në depresion dhe e kam lënë namazin.. Apo ka prej atyre që kur janë në...
Pyetja: A u lejohet studentëve për shkak të angazhimeve të tyre të shumta ta falin namazin e akshamit dhe jacisë bashkë? *** Përgjigjja: Allahu thotë në Kuran: "Namazi është detyrë për besimtarët në kohë të caktuar." (Nisa, 103) Kohët e caktuar e që i kemi 5 kohë namazi, e që fillon nga hyrja e...
Pyetja: A lejohet ta madhërojmë Allahun më shumë se nga tre herë në ruku dhe në sexhde? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Po, lejohet ta madhërojmë Allahun më shumë se nga tre herë në ruku dhe në sexhde, psh., mund të thoni 5 apo...
Pyetja: A mund të marrim abdes në rroba të papastërta e pastaj t’i ndërrojmë ato dhe të falim namazin? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Po lejohet kjo. Me rëndësi është që në namaz t'i keni rrobat e pastërta. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Muslimanët me probleme shëndetësore a është më mirë të falen në shtëpi apo në xhami? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin e Allahut, Muhamedin ﷺ Muslimanët me probleme shëndetësore të cilët nuk mund të falen në këmbë e as ulur, ndoshta është më e udhës...
Pyetja: Nëse një person është i shtyer në moshë dhe harron shumë por është i fort fizikisht dhe nuk fal namaz. Si është gjykimi për këtë njeri a duhet të fal namaz apo jo? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut dhe i dërgojmë selam Pejgamberit Muhamed ﷺ, familjes së tij, shokëve të tij...
Pyetja: A mund të falet femra muslimane pa çorape? Pra t’i ketë këmbët e mbuluara deri tek zogu i këmbës. *** Përgjigjja: Sa i përket mbulimit të këmbëve gjatë namazit për gruanë, dijetarët kanë disa mendime. Mirëpo unë mendoj se mendimi i dijetarëve që thotë se gruaja duhet ta ketë këmbën e mbuluar...
Pyetja: Ai i cili nuk e fal namazin, a nënkupton se po i pason hapat e Iblisit? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed ﷺ, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e...

TRENDI I PYETJEVE