Monday, August 15, 2022
Pyetja: Në lidhje me ngjarjen e Ibrahimit alejhi ue selam, kur kanë dashur ta djegin në zjarr e që zogjët janë përpjekur ta ndalin zjarrin me ujë, ndërsa hardhuca është mundu ta ndezë zjarrin edhe më shumë. A ka hadith se duhet t'i mbysim hardhucat apo si qëndron kjo çështje? *** Përgjigjja: Ngjarjen...
Pyetja: A ka qenë Hatixhja (Allahu qoftë i kënaqur me të) 25-28 vjeçe kur është martuar me Pejgamberin ﷺ? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Disa dijetarë thonë se ajo ishte 28 vjeç dhe disa të tjerë thonë se ishte 40 vjeç. Por mosha e...
Pyetja: Thuhet në një hadith se Aisheja ka qenë e shtrirë në shtrat dhe Pejgamberi ﷺ është falur para saj. Si qëndron kjo mesele dhe pse ne nuk lejohet tani të falemi kur kemi njerëz përpara? *** Përgjigjja: Falenderojmë Allahun e Madhëruar dhe i çojmë selam Pejgamberit të bekuar ﷺ. Hadithi i cekur është...
Pyetja: Përderisa falemi, ku thuhen ato pjesët: “Allahume sali ala Muhamedin…” edhe pjesën tjetër që lutemi për familjen e Ibrahimit… Ata a janë në xhenet? Nëse po, atëherë pse duhet të lutemi për ta, që ata të shkojnë në xhenet, që t’i mbrojë Zoti? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet...
Pyetja: Cili është libri më i mirë për jetën e Pejgamberit ﷺ? *** Përgjigjja: Prej librave më të mirë për jetën e Pejgamberit ﷺ i përkthyer në gjuhën shqipe është "Nektari i vulosur i xhenetit" me autor SafijuRrahman el Mubarekfuri. Ky libër ka fituar vendin e parë në disa gara të cilat janë...
Pyetja: A mund të tregoni sa gra ka pasur Profeti ynë Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) emrat dhe referencën e tyre nga Suneti? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Gratë e Profetit I Dërguari i Allahut ﷺ u martua me këto gra: Hatixhe bint Huvejlid Hatixhe bint Huvejlid (Allahu qoftë i kënaqur...
Pyetja: Kam marrë pjesë me disa muslimanë në një numër debatesh këtu në Amerikë rreth profetëve të fundit (hatam en-nebijen). Çfarë nënkuptohet me 'khatam' në arabisht; a është "e fundit" apo "vulë"? Dëshmia për këtë nga Kurani dhe Suneti - a bie ndesh zbritja e Isait (paqja qoftë mbi të)...
Pyetja: A është suneti (tradita profetike) shpallje prej Zotit? *** Përgjigja: Suneti (tradita) është shpallje nga Allahu i Lartësuar tek Pejgamberi i Tij ndërsa fjalët që e përshkruajnë janë fjalët e të dërguarit . Kush e braktis sunetin dhe e mohon atë ose braktis punën me atë ai është pabesimtar (kafir). Në hadith ka...
Pyetja: Si ishte jeta në Arabi para Islamit? *** Përgjigja: Para Islamit Arabia ishte në një gjendje shumë të keqe. Kur ata u bekuan me Islamin dhe u bënë ndjekës të këtij besimi, populli i Arabisë u kthye në gjendjen më të mirë sepse u bënë udhëheqës të kombeve dhe kombi më i...
Pyetja: Si të përgatitem nga ana fetare kur më lind një foshnje? *** Përgjigja: Së pari: I lutemi Allahut që t’a bekojë foshnjën tuaj që do të lindë dhe t’a bëjë atë prej njerëzve të drejtë dhe të devotshmëm, në mënyrë që të bëjë pjesë në peshoren e veprave tuaja të mira. Përcillet...

TRENDI I PYETJEVE