Përgjigje: Muhammedi, sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem, padyshim se është Habib i All-llahut, ai e do shumë All-llahun dhe All-llahu e do atë shunë. Mirëpo është një cilësi edhe më e lartë se kjo, ajo është Mik i All- llahut (Halilull-llah). Muhammedi, sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem. është Halilull-llah dhe ka thënë:...
Pyetja: Përse i Dërguari i Allahut ﷺ nuk na ka informuar për kohën kur do të ndodhë Kiameti? *** Përgjigjja: Së pari: I Dërguari i Allahut ﷺ nuk na ka treguar për kohën e ndodhisë së Kiametit ngase ai nuk e dinte se kur do të ndodhë, siç aludojnë për këtë argumentet nga...

Si falet namazi i natës?

Pyetje: Si falet namazi i natës? Përgjigje: Alejkumselam. Falënderimi i takon Allahut (azzevexhel), ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin (salallahu alejhiveselem), mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e...
Berra ibën Azibi, radijAllahu anhu, rrëfen: Kur Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, shtrihej në shtrat, doren e djathtë e vinte nën faqen e djathtë dhe lexonte: "O Zot, më ruaj nga denimi ditën kur do t'i ngjallësh robërit e Tu!". (Transmeton Tirmidhiu). Hudhejfe, radijAllahu anhu, tregon: I Dërguari...
Pejgamberi (Paqja qoftë mbi të) është shembull për të gjithë besimtarët. Allahu na ka urdhëruar që ta ndjekim praktikën e tij. Thotë Allahu: “Ju keni shembull më të mirë në të Dërguarin e Allahut, për atë që shpreson në shpërblimin e Allahut dhe beson në Ditën e Fundit dhe...
I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, është pyetur se a do ta shohin besimtarët Zotin e tyre në Ditën e Gjykimit. Atëherë i Derguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem), ka pyetur: "A ju pengon diçka që ta shihni diellin kur nuk ka vranësira?" "Jo, o i Dërguari i...
Pyetja: A është e vërtetë se Pejgamberi ﷺ i dëgjon salavatet e thëna pranë varrit të tij? *** Përgjigjja: Allahu ka caktuar melaike për këtë, ato do të i përcjellin salavatet tona tek Pejgamberi ﷺ nga kudo në botë që ne i themi, jo vetëm pranë varrit të tij, paqja dhe mëshira e...
Pyetja: A kanë folur melekët edhe me njerëz tjerë përpos se me ata që kanë qenë të dërguar të Allahut? *** Përgjigjja: Melekët janë krijesa të Allahut të Madhërishëm të cilat kryejnë punë të caktuara me të cilat i ka ngarkuar Allahu Fuqiplotë. Melekët nuk bëjnë asgjë jashta asaj me të cilën...
Pyetja: Kush ua ka vënë emrat djemve të Fatimes (Allahu qoftë i kënaqur me të), Hasanit dhe Husejnit? *** Përgjigjja: Dy djemtë e Fatimes (Allahu qoftë i kënaqur me të), Hasani dhe Husejni, janë nipa të pejgamberit të fundit të Allahut, Muhamedit ﷺ dhe kanë lënë gjurmë të thella në historinë islame. Sipas...
Pyetja: A ka qenë Hatixhja (Allahu qoftë i kënaqur me të) 25-28 vjeçe kur është martuar me Pejgamberin ﷺ? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Disa dijetarë thonë se ajo ishte 28 vjeç dhe disa të tjerë thonë se ishte 40 vjeç. Por mosha e...

TRENDI I PYETJEVE