Pyetja:

Cila është arsyeja pse Ramazani ndryshon çdo vit në raport me kalendarin Gregorian?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Së pari: Është e njohur se kombe dhe popuj të ndryshëm përdorin kalendarë të ndryshëm. Ekziston kalendari diellor, fillimi dhe fundi i të cilit bazohen në lëvizjet e diellit; ka 365 ditë. Dhe është kalendari hënor, i cili bazohet në shfaqjen dhe zhdukjen e hënës në fillim dhe në fund të muajit; ka 354 ditë. Kalendari diellor është i ngjashëm me kalendarin hënor për nga numri i muajve, por ndryshon nga ai për nga numri i ditëve. Pra, është njëmbëdhjetë ditë më e gjatë se kalendari hënor. Kalendari Gregorian bazohet në vitin diellor, ndërsa kalendari Hixhri bazohet në vitin hënor. Është për këtë arsye që fillimi i Ramazanit çdo vit ndryshon në raport me kalendarin gregorian dhe si rrjedhojë kalon nëpër katër stinët. Së dyti: Kalendari hënor është kalendari që duhet ndjekur, sepse Allahu xh.sh. thotë: “Ai e bëri diellin shndritës, e hënën dritë dhe asaj (hënës) ia caktoi fazat, që ta dini numrin e viteve dhe llogarinë.” (Junus: 5) Ibn Kethiri ka thënë: Nga dielli njihen ditët, kurse nga fazat e hënës njihen muajt dhe vitet. [1] Dielli përcakton vetëm ditën dhe natën; sa i përket hënës, Allahu i Madhëruar dhe i Lartësuar e ka bërë masën e muajve dhe viteve, siç thotë: “…dhe asaj (hënës) ia caktoi fazat, që ta dini numrin e viteve dhe llogarinë.” (Junus: 5) Dhe Allahu, xh.sh., thotë: “Vërtet, numri i muajve tek Allahu është dymbëdhjetë muaj (në një vit), kështu është caktuar nga Allahu në ditën kur krijoi qiejt. dhe toka; prej tyre katër janë të shenjtë. Kjo është feja e drejtë, andaj mos i bëni keq vetes në të.” (Teube: 36)
Fjalët “Kjo është feja e drejtë” tregojnë se ky kalendar është mënyra e saktë që Allahu e ka miratuar për ne dhe se çdo gjë tjetër përveç tij, që përdoret zakonisht nga kombet e tjera, nuk është e saktë, sepse është subjekt i gabimeve dhe gabimeve dhe konfuzion.

Kurtubiu ka thënë: Ky ajet tregon se ajo që kërkohet është që të lidhen vendimet për ibadetet dhe çështjet e tjera me muajt dhe vitet e njohura për arabët, dhe jo me muajt që ndjekin Persianët, Romakët dhe Koptët. [2]
Sheukani ka thënë: Ky ajet thotë se nuk duhet t’i kushtohet vëmendje muajve të përdorur nga Persianët, Romakët dhe Koptët, disa prej të cilëve i bëjnë tridhjetë ditë, dhe të tjerat i bëjnë më shumë ose më pak se kaq. [3]
Allahu i Lartësuar thotë: “Të pyesin ty për hënën e re (dhe fazat e saj) Thuaj: “Ato janë përcaktime të kohës për njerëz dhe për haxh. Nuk është mirësi të hyni nga mbrapa në shtëpitë por është mirësi kush ruhet (nga të këqijat). Në shtëpitë hyni kah dyert e tyre dhe kini frikë Allahun që ashtu të gjeni shpëtim.” (Bekare: 189)
D.m.th., ato janë shenja për njerëzit në lidhje me hyrjen dhe daljen nga ihram (për haxh); për fillimin dhe mbarimin e agjërimit; për martesë, shkurorëzim dhe ‘idde; për tregti, tregti dhe borxhe; për çështjet e tyre fetare dhe të kësaj bote.
Ibn Tejmije ka thënë: Këtu Allahu na tregon se ato janë shenja për të shënuar periudha të caktuara kohore për njerëzimin. Kjo ka kuptim të përgjithshëm dhe vlen për të gjitha punët e tyre. Kështu Allahu ka bërë shenjat e hënës së re për të shënuar periudha të caktuara kohore në lidhje me vendimet e vendosura të Islamit. Kjo përfshin agjërimin, haxhin, idatin dhe agjërimet shlyese. [4]
Shejh Ibn Uthejmini ka thënë: Sa i përket kalendarit perëndimor, nuk ka asnjë bazë të prekshme, racionale apo fetare për të. Kështu që ju do të gjeni disa nga muajt që kanë njëzet e tetë ditë, disa kanë tridhjetë ditë dhe disa kanë tridhjetë e një ditë, pa asnjë arsye të njohur për këtë ndryshim. Për më tepër, këta muaj nuk kanë asnjë shenjë të prekshme që njerëzit mund t’i referohen për të përcaktuar kohën, ndryshe nga kalendari hënor që ka një shenjë fizike që është e njohur për të gjithë. [5]

Allahu e di më së miri.

islamqa.com

——————————

[1] Tefsiri Ibn Kethir (4/248)

[2] Jaami’ li Ahkaam al-Kur’an (8/133)

[3] Fet’hul-Kadiri (2/521)

[4] Mexhmu’ el-Fataua (25/133)

[5] Tefsiri el-Bekare (2/371)