Pyetja:

Cilat janë mirësitë e dhikrit?

***

Përgjigjja:

Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Kush thotë:

Subḥãnall-llãhi we biḥamdihi!” do t’i fshihen gjynahet, qofshin edhe sa shkuma e detit.”[1]

Kush thotë dhjetë herë:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الـمُلْكُ، وَلَهُ الـحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

Lã ilãhe ilall-llãhu waḥdehu lã sherĩke leh, lehul mulku we lehul ḥamdu we huwe ‘alã kul-li shej’in ḳadĩr.

(S’ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, Një dhe i Pashoq! Atij i takon sundimi dhe lavdia, dhe Ai është i Plotfuqishëm për çdo gjë!”, ka shpërblim si ai që liron nga skllavëria katër vetë prej pasardhësve të Ismailit).[2]

Dy fjalë janë të lehta për t’u shqiptuar me gjuhë, të rënda në peshore dhe të dashura tek Mëshiruesi:

سُبْحَانَ اللَّـهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللـهِ العَظِيمِ.

Subḥãnall-llãhi we biḥamdihi, Subḥãnall-llãhil ‘aḍhĩm.

(Shpreh lartësimin se) Allahu është i Dëlirë nga të metat, duke e ngritur lart dhe lavdinë e Tij! Allahu i Madhëruar është i Dëlirë nga çdo e metë!).[3]

«Të them: Subḥãnall-llãh, wel-ḥamdu lil-lãh, we lã ilãhe il-lall-llãh, wall-llãhu ekber”, e dëshiroj më shumë, sesa të kisha gjithçka që kapin rrezet e diellit.”[4]

Pejgamberi ﷺ tha njëherë: “A nuk keni mundësi të fitoni çdo ditë një mijë të mira?!” Njëri nga ata që ishin ulur me të pyeti: “Si mund të fitosh një mijë të mira?” Pejgamberi ﷺ iu përgjigj: “Duke thënë njëqind herë: ‘Subḥãnall-llãh’, se kështu të shkruhen njëmijë të mira, ose të fshihen njëmijë gjynahe.”[5]

“Kush thotë:

سُبْحَانَ اللـهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ.

Subḥãnall-llãhil ‘aḍhĩm we biḥamdihi!

(Allahu i Madhëruar është i dëlirë nga të metat. Lartësoj lavdinë e Tij), i mbillet një pemë në Xhenet.”[6]

Pejgamberi ﷺ i tha sahabiut: “O Abdullah ibn Kajs! A të tregoj për një thesar të Xhenetit?”

– “Posi, o i Dërguari i Allahut” – i tha Ibn Kajsi. Profeti ﷺ i tha: “Thuaj: ‘Lã ḥawle we lã ḳuwwete il-lã bil-lãh.[7]

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

Shprehjet më të dashura tek Allahu janë katër: “Subḥãnall-llãh, welḥamdu lil-lãh, we lã ilãhe il-lall-llãh, wall-llãhu ekber.” Nuk ka shumë rëndësi renditja e tyre.”[8]

Një nomad shkoi tek i Dërguari i Allahut ﷺ dhe i tha: “Më mëso ca fjalë, që t’i përmend rregullisht”. Pejgamberi ﷺ iu përgjigj: “Thuaj:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.

Lã ilãhe il-lall-llãhu waḥdehu lã sherĩke lehu. All-llãhu ekberu kebĩran, welḥamdu lil-lãhi kethĩran, Subḥãnall-llãhi rabbil ‘ãlemĩn, lã ḥawle we lã ḳuwwete il-lã bil-lãhil ’Azĩzil Ḥakĩm.

(Nuk ka të adhuruar tjetër të merituar veç Allahut, Ai është i vetëm dhe i pashoq. Allahu është më i madhi. Lavdia e shumtë i takon Allahut. I Patëmetë është Allahu, Zoti i botëve. S’mund të bëhet asnjë lëvizje dhe nuk ka fuqi për diçka veçse me vullnetin e Allahut, të Gjithëfuqishmit e të Urtit).

Nomadi tha: “Këto janë për të përmendur Zotit tim, po ç’lutje të bëj për veten? Pejgamberi ﷺ iu përgjigj: “Thuaj:

اللَّهُمَّ اغْفِر لِي، وَارْحَـمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي.

All-llãhummeġfir lĩ, werḥamnĩ, wehdinĩ, werzuḳnĩ.

(O Allah! Më fal, më mëshiro, më udhëzo dhe më furnizo!).”[9]

Kur dikush bëhej musliman, Pejgamberi ﷺ i mësonte namazin, e pastaj e këshillonte të lutej me këto fjalë:

اللَّهُمَّ اغْفِرِ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي.

All-llãhummeġfir lĩ, werḥamnĩ, wehdinĩ, we ‘ãfinĩ, werzuḳnĩ.

(O Allah! Më fal, më mëshiro, më udhëzo, më ruaj nga të këqijat dhe më furnizo).[10]

Lutja më e mirë është: “Elḥamdu lil-lãh”, kurse dhikri më i mirë është:

Lã ilãhe il-lall-llãh.”[11]

Fjalët më të mira, që u mbetet shpërblimi përgjithmonë, janë:

“Subḥãnall-llãh, welḥamdu lil-lãh, we lã ilãhe il-lall-llãh, wall-llãhu ekber, we lã ḥawle we lã ḳuwwete il-lã bil-lãh”.[12]

————————–

[1] Buhariu dhe Muslimi

[2] Buhariu dhe Muslimi

[3] Buhariu dhe Muslimi

[4] Muslimi

[5] Muslimi

[6] Tirmidhiu dhe Hakimi (Sahih Xhami dhe Sahih Tirmidhi)

[7] Buhariu dhe Muslimi

[8] Muslimi

[9] Muslimi. Ebu Davudi sjell edhe këtë shtojcë: «Kur beduini u largua, Profeti ﷺ tha: “I mbushi duart me mirësi (me bërjen e këtij dhikri dhe të kësaj lutjeje)”.

[10] Muslimi. Në një transmetim tjetër po të Muslimit shtohet se Pejgamberi ﷺ i tha: «Këto fjalë t’i përbmledhin çështjet e jetës tënde të dynjasë dhe të ahiretit».

[11] Tirmidhiu, Ibn Maxhe dhe Hakimi (Sahihul Xhami).

[12] Ahmedi, Nesaiu, Ibn Hibani dhe Hakimi.