Pyetje: Si ka mundësi që Allahu ua jep dynjanë pabesimtarëve?! Përgjigje: Njohja e disa ligjeve të Allahut na e sqaron këtë çështje. Një nga ligjet e Allahut është ajo që thotë Allahu në suren (Isra: 18): “Kush do të shpejtën (dynjanë, që është më afër dhe është shpërblim më i...
  Pyetje: Kur e pranon Allahu veprën e robit dhe cilat janë kushtet e veprës për të qenë e mirë dhe e pranuar tek Allahu?   Përgjigje: Me të vërtetë, vepra nuk llogaritet dhe as nuk konsiderohet adhurim, përveç nëse i plotëson dy kushte: plotësimi i dashurisë dhe plotësimi i...
Përgjigje: Të fryrit me Kur’an ose me lutjet e lejuara për të së­mu­rin që e ka goditur sihri (magjia) ose ndonjë sëmundje tjetër, ësh­të e lejuar dhe nuk ka gjë të keqe. Nga Resulull-llahu, sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem, tran­sme­to­he­t se u ka bërë rukje shokëve të tij; prej gjërave me të...
Muslimani duhet që ta lexojë shumë Kuranin dhe sidomos gjatë Ramazanit. Është e njëjtë, e lexon të gjithin atë përmendësh apo duke e lexuar nga Mus’hafi, apo mëson (përmendësh) diçka prej tij. Ai lexon prej Kuranit aq sa ka mundësi. Ai nuk duhet ta privojë veten e tij (duke mos...
Pyetja: Kam dëgjuar disa njerëz të cilët e ndalojnë gjumin pas kohës së ikindisë. Sa i vërtetë është ky mendim? Përgjigja: Gjumi pas kohës së ikindisë është bërë zakon të praktikohet nga disa njerëz dhe nuk ka problem në këtë veprim. Hadithet që flasin për ndalimin e të fjeturit pas kohës së...
Hoxhë Irfan Tota A gjërues të nderuar, 10 ditëshi i fundit i Ramazanit eshte pjesa e tretë e agjërimit të këtij muaji të madhnueshëm. Për shkak të vlerës së madhe që kanë këto 10 ditë, është veçuar me disa cilësi E para: Profeti alejhi salatu ue selam, përpiqej duke shtuar adhurimin...
Përgjigje: Nëse e lexojmë këtë ajet: "O ju që besuat, agjërimi u është bërë detyrim sikurse ishte detyrim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm". (el-Bekare 183), e kuptojmë urtësinë e të detyruarit të agjërimit, e cila është devotshmëria dhe adhurimi i All-llahut....
Pengesat e pranimit të lutjes: › Ngrënia, pirja dhe veshja haram. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Dijeni se Allahu është i Mirë dhe nuk pranon përveç se veprën e mirë. Allahu i urdhëroi besimtarët me atë që i urdhëroi të Dërguarit, “O të dërguar! Hani nga të lejuarat dhe bëni...
Kushtet e pranimit të lutjes Lutja tek Allahu bën dobi kur plotësohen kushtet e saj dhe largohen pengesat. Kushtet e saj janë: › Sinqeriteti: “…lutjuni Allahut me adhurim të sinqertë për Të” Gafir 14. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Kur të lutesh, lute vetëm Allahun!” › Pasimi i Muhamedit salAllahu alejhi ue selem. Lutja është...
Pyetja: Cili është gjykimi islam për ligjëratat që mbahen pas katër rekateve të namazit të teravive? Përgjigjja: Çdo falënderim i takon Allahu. Me lejen e Allahut, nuk ka asgjë të keqe për ligjëratat, të cilat i mbajnë disa imamë dhe predikues ndërmjet rekateve të namazit të teravive. Por më e...

TRENDI I PYETJEVE