Pyetja:

Dhikri që bëhet në Mesh’ar El Haram

***

Përgjigjja:

Pejgamberi ﷺ i hipi devesë së tij të quajtur Kasua dhe vazhdoi të ecte, derisa mbërriti në Mesh’ar el Haram (një kodër në Muzdelife). Kur mbërriti atje, u drejtua nga kibla dhe filloi të bënte lutje, tekbire, të thoshte ‘Lã ilãhe il-lall-llãh’ dhe të bënte dhikrin e teuhidit.

(Lã ilãhe il-lall-llãhu waḥdehu lã sherĩke leh, lehul mulku we lehul ḥamdu we huwe ‘alã kul-li shej’in ḳadĩr).

Ai vazhdoi në këtë gjendje, derisa u përhap plotësisht drita e agimit, por ende pa lindur dielli, u largua për në Mina.[1]

——————————-

[1] Muslimi