Pyetja:

Si mund që një musliman ta vërtetojë deshminë se: “Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguar i Allahut!”, kurse ai e di se i bën disa gabime që janë bidate?!

***

Përgjigjja:

Duhet t’i lëjë ato bidate, kështu e realizon dhe e vërteton tevhidin, kurse dëshminë se Muhamedi ﷺ është i Dërguar, e realizon dhe e vërteton duke e pasuar dhe ndjekur udhëzimin e tij, e që kjo duhet të jetë e shoqëruar me lënie të mëkateve dhe pendim nga gjunahet.

Shejh Dr. Salih El-Fevzan

Përktheu: Mirsim Maliqi