Wednesday, October 5, 2022
Pyetja: A na falen gjynahet e vogla me kalimin e kohës, pa kërkuar falje? *** Përgjigjja Gjynahet e vogla mund të na falen përderisa u ruhemi dhe largohemi gjynaheve të mëdha, nga abdesi në abdes, nga një Ramazan në tjetrin. Dhe madje edhe gjersa falemi, ngase disa prej gjynaheve tona na vendosen në...
Pyetja: A do të ketë në Xhenet beqarë? *** Përgjigjja: Së pari të gjithë duhet të bëjmë lutje te Allahu që të na bëjë prej xhenetlinjve dhe të na jep vullnet që të bëjmë vepra të xhenetlinjve në këtë botë. Normalisht, për ata që do të jenë në Xhenet, do të ketë shpërblime që...
Pyetja: A kanë folur melekët edhe me njerëz tjerë përpos se me ata që kanë qenë të dërguar të Allahut? *** Përgjigjja: Melekët janë krijesa të Allahut të Madhërishëm të cilat kryejnë punë të caktuara me të cilat i ka ngarkuar Allahu Fuqiplotë. Melekët nuk bëjnë asgjë jashta asaj me të cilën...
Pyetja: A lejohet ndërrimi i gjinisë, nëse një femër ose mashkull ka tipare femërore ose mashkullore, kam një shoqe e cila ka të gjitha tiparet, sjelljet, madje ka edhe disa mangësi që nuk i kanë femrat, ajo ka pyetur disa hoxhollarë dhe shumica ia kanë lejuar nderimin e gjinisë madje...
Pyetja: A është e vërtetë se ai person që memorizon Kuranin do të marr 10 persona për në xhenet? *** Përgjigjja: Jo, hadithi në lidhje me këtë është i dobët dhe jo autentik. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Ne e dimë se Allahu e do faljen, por a është patjetër apo farz që të falim dikë që vazhdimisht na lëndon dhe gënjen? *** Përgjigjja: Jo, nuk është e detyrueshme kjo. Mirëpo nëse ti i falë njerëzit në këtë dunja, Allahu do të i fal ty mëkatet në Ditën e Gjykimit. Shejh...
Pyetja: Ai që vdes duke mos i bërë shok Allahut a do të hyjë në Xhenet, nëse ka kryer mëkate të mëdha? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. E lusim Allahun që t'ju ndihmojë t'i bindeni Atij dhe t'jua lehtësojë thirrjen e njerëzve në fenë e Tij. Për sa...
Pyetja: A është gjynah të shkundet mbulesa e sofrës së bukës apo e tavolinës nga dritarja natën? *** Përgjigjja: Gjynah është se mund të ketë ndonjë njeri që kalon poshtë dhe e bën për dush të shkretin. Por nëse është në oborrin tënd dhe thua: “Bismilah” dhe e shkund nuk...
Pyetja: Cilat janë shenjat se na është pranuar haxhi? *** Përgjigjja: Natyrisht se ne nuk e dimë saktë se kur na e ka pranuar Allahu një vepër dhe kur nuk na e pranon. Por shpresojmë dhe lutemi shumë që Allahu të na e pranoj çdo vepër. Pastaj ulematë kanë thënë se prej shenjave që...
Pyetja: A lejohet që mishin e kurbanit ta shpërndajmë tek komshinjët katolik? *** Përgjigjja: Kemi të drejtë kurban t'i japim gjithkujt. Ngase është sadaka dhe sadakanë e kanë të drejtë ta marrin të gjithë. Pastaj ata janë krijesa të Zotit dhe ne jemi të urdhëruar të sillemi mirë ndaj njerëzve. Domethënë kemi të drejtë...

TRENDI I PYETJEVE