Pyetja:

A është i pastër një lëng i bardhë apo i verdhë që del tek femrat dhe a prishet abdesi, nëse rrjedh vazhdimisht? Po nëse rrjedh me ndërprerje ç’duhet të bëje gruaja, pasi pjesa dërmuese e grave, sidomos ato të arsimuarat, e konsiderojnë këtë lagështirë diçka të natyrshme dhe, sipas tyre, nuk duhet të merrët abdest pas daljes së tij?

***

Përgjigjja:

Pas një studimi të hollësishëm të kësaj çështjeje, arrita në përfundim se nëse ky lëng rrjedh nga mitra e gruas, e jo nga organet urinore, atëherë ai është i pastër, por kjo gjë, d.m.th., pastërtia e lëngut, s’do të thotë se nuk duhet te merret abdes pas daljes së tij, pasi nuk është kusht që ajo gjë që e prish abdesin të jetë e papastër, siç është rasti i gazrave.

Andaj, nëse gruaja sheh këtë lloj lëngu, duhet të marrë abdes përsëri. Nëse rrjedhja e këtij lëngu është e vazhdueshme, atëherë abdesi i saj nuk prishet, por ajo duhet të marrë abdes pas hyrjes së kohës së çdo namazi dhe mund të falet, gjatë asaj kohë, namaze farze apo sunete, ashtu siç mund të lexoje edhe Kuran.

Gjithashtu, ajo duhet të kujdeset që të vendose diçka në brendësi të vendit nga ku rrjedh lëngu, në menyrë që të pengojë daljen e tij.

Dijetarët thonë se kështu duhet të veproje edhe ai person që vuan nga rrjedhja e përhershme e urinës.

Nëse rrjedhja e lëngut bëhet me ndërprerje dhe ajo është e sigurt se rrjedhja do të ndërpritet para mbarimit të kohës së namazit, atëherë duhet ta shtyeje namazin deri në fund të kohës së tij.

Nëse ka frike se mos mbaron koha e namazit, atëherë duhet të marrë abdes dhe të vendosë diçka për të penguar daljen e lëngut nga organet seksuale.

Përsa i përket sasisë së këtij lëngu, duhet të kemi parasysh se nuk ka ndryshim nëse rrjedhja bëhet në sasi të mëdha apo të vogla.

Abdesi prishet në të dy rastet, sepse plotësohet një nga kushtet e prishjes së tij siç është dalja e diçkaje, në këtë rast e lëngut nga organet seksuale.

Përsa i përket mendimi të përhapur të shumë gra, se dalja e këtij lëngu nuk e prish abdesin, une nuk kam degjuar ndonjë dijetar që të thotë këtë gjë, përveç Ibën Hazmit, i cili është i mendimit se dalja e këtij lëngu nuk e prish abdesin, mirëpo ai nuk përmend ndonjë argument nga Kurani apo Suneti që të mbështesë mendimin e tij.

Andaj gratë duhet të kenë frikë Allahun dhe t’i kushtojnë kujdesin e duhur pastërtisë së tyre, sepse namazi i falur pa pastrimin e duhur nuk është i pranuar edhe nëse falet njëqind herë.

Pyetja 2:

Nëse gruaja, prej së cilës rrjedh ky lëng pandërprerje, merr abdes për të falur një namaz farz, a i lejohet asaj që të falë namaze sunete apo të lexojë Kuran me të njëjtin abdes, derisa të hyjë koha e namazit tjetër?

***

Përgjigjja:

Nëse merr abdes në fillim të kohës, asaj i lejohet që të falë namaze sunete apo të lexojë Kuran derisa të hyjë koha e namazit tjetër.

Pyetja 3:

Nëse gruaja, tek e cila rrjedhja e lëngut bëhet me ndërprerje, merr abdes dhe menjëherë pas kësaj rifillon rrjedhja e lëngut, si duhet të veprojë ajo në këtë rast?

***

Përgjigjja:

Kur rrjedhja e lëngut bëhet me ndërprerje, gruaja duhet të presë derisa të vije koha e ndërprerjes. Mirëpo, nëse rrjedhja dhe ndërprerja e lëngut nuk bëhet në mënyrë të rregullt, d.m.th., njëherë rrjedh e njëherë jo, atëherë ajo duhet të marrë abdes në fillim të kohës së namazit dhe të falet.

Pyetja 4:

Ç’duhet të bëjë gruaja nëse ky lëng prek trupin apo rrobat e saj?

***

Përgjigjja:

Nëse lëngu është i pastër, gruaja nuk ka për detyrë të bëjë asgjë. Nëse është i papastër, d.m.th. neëse del nga fshikëza e urinës, ajo duhet ta laje atë.

Pyetja 5:

Përse nuk është transmetuar ndonjë hadith nga Pejgamberi, ﷺ, që tregon së lëngu në fjalë e prish abdesin, po të kemi parasysh rëndesinë e madhe që u jepnin grate e asaj kohë pyetjëve rreth çështjeve të fesë?

***

Përgjigjja:

Sepse ky lëng nuk del te të gjitha gratë.

Shejh Ibn Uthejmin, “Pyetje dhe Përgjigje”