Pyetja:

A është mbulesa obligim për çdo femër muslimane?

***

Përgjigjja:

Mbulesa/hixhabi është obligim për të gjitha gratë muslimane që e kanë arritur moshën e pubertetit. Ky obligim i përgjithshëm tregohet nga ajeti në të cilin Allahu thotë: “O ti Pejgamber, thuaju grave tua, bijave tua dhe grave të besimtarëve le t’i vënë shamitë (mbulesat) e veta mbi trupin e tyre, pse kjo është më afër që ato të njihen (se nuk janë rrugaçe) e të mos ofendohen. Allahu fal gabimet e kaluara, Ai është mëshirues.” (Ahzab: 59) Gratë e muhaxhirëve dhe ensarëve iu bindën atij urdhri. Aishja (Allahu qoftë i kënaqur prej saj) tha: “Allahu i mëshiroftë gratë e para muhaxhire. Kur Allahu shpalli fjalët “dhe për të tërhequr perdet e tyre në të gjithë Jujubihinna (d.m.th., trupat, fytyrat, qafat dhe gjokset e tyre)” (Nur: 31) ata grisën përparëse dhe mbuluan fytyrat e tyre (ikhtamarna) me to.” [1] Ajo që nënkuptohet me ikhtamarna është mbulimi i fytyrës, siç ka thënë Hafidh Ibn Haxheri. [2] Është transmetuar se Ummu Seleme ka thënë: Kur u shpallën fjalët “lëshoni mbulesat në të gjithë trupin”, gratë e ensarëve dolën jashtë sikur të kishte sorra në kokat e tyre për shkak të mënyrës se si mbuloheshin. [3]
A është hixhabi vetëm për femrat e bukura? Padyshim që shumë nga gratë e muhaxhirëve dhe ensarëve njiheshin si të bekuara me bukuri, por askush nuk mendoi se ky vendim vlen vetëm për to dhe jo për të tjerat. Këto hadithe tregojnë se gratë e muhaxhirëve dhe ensarëve iu bindën urdhrit për të mbuluar fytyrat e tyre dhe ato nuk e kuptonin urdhrin sikur zbatohej vetëm për ato që ishin të bukura. Dijetarët kanë shpjeguar se ky vendim ka kuptim të përgjithshëm dhe vlen për të gjitha gratë. Në komentin e tij të ajetit “lëshoni mbulesat në të gjithë trupin”, Xhasas Hanefi tha: “Ky ajet tregon se të rejat janë urdhëruar të mbulojnë fytyrat e tyre para të huajve (burrave jo mahram) dhe të jenë modeste kur dalin jashtë, që njerëzit me mendje dyshuese të mos ngjallin shpresa kur i shohin ato.” [4]
Ibn Jazi el-Kalbi el-Maliki ka thënë: “Gratë arabe zbulonin fytyrat e tyre siç bëjnë gratë skllave, gjë që ishte një ftesë për burrat që t’i shikonin ato. Kështu Allahu i urdhëroi ata që të mbulohen me xhelbabët e tyre dhe të mbulojnë fytyrat me to.” [5]
Iibn Tejmije ka thënë: “Nuk u lejohet grave të zbulojnë fytyrat e tyre aty ku mund t’i shohin jomahremët. Njerëzit në pushtet duhet të urdhërojnë për të mirë dhe të ndalojnë këtë të keqe dhe të tjerët. Kushdo që nuk bindet, duhet të dënohet për këtë në një mënyrë që do ta pengojë atë (për ta bërë atë përsëri). [6]

islamqa

—————————–

[1] Buhariu, 4480; Ebu Davudi, 4102

[2] Fet’h, 8/490

[3] Ebu Davudi, 4101

[4] Ahkam el-Kur’an, 5/245

[5] Et-Tas-hil li Ulum el-Tenzil, 3/144

[6] Mexhmu’el-Fetava, 24/382