Friday, May 20, 2022
Pyetja: Ajo e inatosi shumë të shoqin dhe i kërkoi që ta divorconte, kështu që ai e divorcoi atë. *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Për sa i përket shkurorëzimit (talak-ut) në gjendje zemërimi, në disa raste shkurorëzimi nuk llogaritet si i tillë, sipas konsensusit të studiuesve; në disa raste ajo llogaritet...
Pyetja: Cila është detyra e mahremit ndaj të afërmve të tij femra, të cilat kanë nevojë që ai t'i ndihmojë ato në punët e tyre të përditshme? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Një nga mënyrat se si Islami kujdeset për gratë, i mbron ato dhe tregon mëshirë ndaj tyre është se ajo ka...
Pyetja: Cili është vendimi islam për mbajtjen e një makinerie që gdhend në kristal dhe përdorimin e saj për të fituar para, pasi unë jetoj në një vend jashtë Mbretërisë Saudite me qëllim të kërkimit të mundësive të biznesit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse imazhi është i lejueshëm, si p.sh....
Pyetja: A lejohet t'ia shtyejmë martesën vajzës së vogël derisa të martohet vajza e madhe? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk i lejohet babai që ta pengojë vajzën e tij të vogël të martohet, nëse i është bërë propozim për të, me arsyetimin se vajza e madhe duhet të martohet para saj. Përkundrazi,...
Pyetja: A lejohet që një femër të dal herë pas here me shoqet e saja (pa mahrem) dhe të qëndroj mbrenda qytetit? *** Përgjigjja: Nuk ka ndonjë problem të dilni herë pas here me shoqet apo familjaret përderisa ju keni veshur mbulesën islame (xhilbabin) siç duhet, nuk veproni diçka haram si dhe vendi...
Pyetja: A është e pëlqyer të shkëmbejmë dhurata me të afërmit kur të vizitohemi? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk ka asgjë të keqe me këtë, sepse kjo hyn në titullin e dhuratave dhe nuk hyn në titullin e transaksioneve. Pra, nëse ajo u jep atyre diçka dhe ata e pranojnë dhe e...
Pyetja: A lejohet të shkojmë në xhami për Bajram nëse jemi me menstruacione? *** Përgjigjja: Po, lejohet. Shko në xhami, prezanto në këtë mbledhje të madhe të muslimanëve. Natyrisht nuk falesh por prezanto në këtë mirësi të madhe. Zejd Bardhoshi
Pyetja: A i lejohet puna si infermiere motrës muslimane me mbulesë në Gjermani? A i lejohet shoqërimi me femra katolike? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Pikë së pari, përzierja mes meshkujve dhe femrave, në çfarëdo vendi qoftë, është prej gjërave të ndaluara në fenë Islame, për shkak të pasojave të mëdha...
Pyetja: A është i lejuar itikafi për femrat? *** Përgjigjja: Itikafi është: Qëndrimi në xhami për një kohë të caktuar, pa dalur prej saj, me qëllim adhurimi për Allahun. Itikafi për femrat ka bazë në sheriatin Islam. Aisheja (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka qënduar në Itikaf gjatë dhjetë ditëve të fundit të...
Pyetja: Kujt i takon e drejta e emërtimit të fëmiut? *** Përgjigjja: Emërtimi i fëmiut është e drejtë e babait dhe nëse kundërshtohen mendimet e familjarëve në lidhje me këtë, fjala përfundimtare i takon babait të fëmiut. Edhe pse kjo nuk do të thotë që mendimi i nënës të mos merret parasyshë fare,...

TRENDI I PYETJEVE