Pyetja: A është e lejuar për femrën që të lexojë Kur´an pa shami dhe pa abdest? *** Përgjigjja: Vënia e shamisë për femrën, gjegjësisht mbulesa e tërë trupit përveç fytyrës dhe duarve, është e obliguar në rastin kur dëshiron të lidhet në namaz dhe në rastet kur në prezencë të saj ka meshkuj...
Pyetja: A është i vlefshëm namazi i femrës që ende nuk është mbuluar? *** Përgjigjja: Mbulesa e femrës muslimane që ka hyrë në moshën madhore është farz-obligim të cilin duhet ta zbatojë çdo grua muslimane. Allahu xh.sh., urdhëron dhe thotë: “O ti Pejgamber, thuaju grave të tua, bijave të tua dhe grave të...
Pyetja: Për gratë që nuk mbajnë shami, a do të ketë dënim? *** Përgjigjja: Shamia, kur është bërë obligim, është bërë obligim se Zoti i Madh i deshi gruas të mirën e saj. Dhe shamia është tregues i devotshmërisë dhe i përkushtimit që ka femra ndaj Zotit, sidomos në kohë si kohët tona...
- Mbulesa të mbron nga ngacmimet Arsyen përse mbulesa është bërë obligim i domosdoshëm për gratë më së miri e përshkruan Kurani në ajetet e sures el-Ahzab: “O Profet, thuaju grave dhe vajzave tua, si dhe grave të besimtarëve, që të lëshojnë mbulesën e tyre (të kokës) përreth trupit. Kjo...
Pyetje: Si është gjendja e atyre grave që falin namazin por dalin në rrugë pa mbulesë? Përgjigje: Shpresojmë tek Allahu që ato e kanë shpërblimin për namazin që e bëjnë, por bartin mbi vete përgjegjësinë për mos mbajtjen e shamisë (mbulesës). Çfarë bën Allahu me ato ne nuk e dijmë,...
Përgjigjja: Çdo grua e ka obligim të mbulohet, siç edhe është cekur në pyetje. Por, nuk krahasohet një grua e cila mundohet që sa më shumë të mbulohet (edhe nëse nuk e mbulohet me mbulesën e plotë islame), me një grua tjetër që e zbulon shumicën e trupit të saj, dhe...
Përgjigje: Nuk ka të keqe që gruaja t’i lidhë / bëjë flokët e saj gërsheta, mirëpo me kusht që këtë të mos e bëjë me qëllim të imitimit të jobesimtareve, apo që kjo të mos jetë simbol (shenjë dalluese) i grave të përdala dhe të ulëta. Ibën Abasi, radijallahu anhuma,...
Pyetje: A mund te na spjegoni se si është gjykimi i vajzave qe falen por nuk kane mbulese, dhe sa është i vlefshem namazi i tyre? Përgjigje: Mbulesa është obligim prej Allahut (azzevexhel) të cilin duhet ta rrespektojë motra muslimane. Dhe Ai që e ka obliguar atë me namaz, është...
shumë vende në Kuran e ka obliguar ta mbulojë trupin e saj duke përdorur mënyra të ndryshme. Ndonjëherë, Allahu i Lartësuar e obligon atë nëpërmjet gjuhës së të Dërguarit salallahu alejhi ue selem, duke shpallur: “Thuaju edhe besimtareve të ndalin shikimet e tyre, t’i ruajnë pjesët e turpshme të trupit të...
Pyetje: A më lejohet  të vendos hixhabin për Zotin dhe njëkohësisht  t’i kënaq dhe njerëzit? Përgjigje: Është e vështirë të vendosësh hixhabin dhe t’i kënaqësh njerëzit, sepse njerëzit do të kënaqen vetëm kur atyre u kënaqet syri nga zhveshja. Ky lloj modeli, kjo lloj dëshire për t’u përshtat sepse ndihesh...

TRENDI I PYETJEVE