Pyetja:

Një njeri dëshiron ta vonojë kryerjen e tavafit ifada pas dy jave, ose ta bashkojë në fund tavafin ifada me tavafin veda (lamtumirës), cila është dispozita e kësaj vepre?

***

Përgjigjja:

Lejohet shtyerja ose vonimi i tavafit ifada. Lejohet të kryhet para se të largohet nga Mekeja. Mjafton ta kryej tavafin lamtumirës me dy nijete (Nijetin e tavafit ifada dhe lamtumirës).

Shejh dr. Salih El Feuzan

Përktheu: Suad Shabani