Pyetja:  Unë kam trashëguar një tokë dhe po e mbaj në rast se më duhet për të martuar një djalë timin, ose për të paguar për mjekime dhe të ngjashme. A jam i detyruar ta shes për të kryer haxhin e detyrueshëm? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Haxhi është i detyrueshëm për atë...
Pyetja: Gjatë një prej ecjeve midis Safa dhe Mervas, ndërsa bëja Sajin , unë eca prapa për afërsisht katër hapa në mënyrë që të flisja me vajzat e mia. Cili është vendimi për umren time? Çfarë duhet të bëj, duke parë se jam kthyer në Medine? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Të ecësh...
Pyetja: Në hadithin e Aishes (Allahu qoftë i kënaqur prej saj!), ajo i tha Profetit ﷺ: "O i Dërguari i Allahut, a duhet të bëjnë gratë xhihad?" Ai ﷺ tha: “Po, ata duhet të bëjnë një xhihad në të cilin nuk ka luftë: haxhi dhe umreja”. Nëse xhihadi i një...
Pyetja: Unë dua të bëj umre, por ende e kam borxh një fidje , për veshjen e rrobave të qepura kur bëra haxhin. Cili është vendimi nëse bëj umre para se të paguaj fidjen? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Nuk ka asgjë të keqe që të bësh umre edhe pse ende i detyrohesh...
Pyetja: Ju keni përmendur dallimin e mendimeve të dijetarëve në lidhje me umren dhe nëse ajo është e detyrueshme. Nëse thuhet se është obligim, atëherë a ka besuar individi se umreja është e detyrueshme kur ka për qëllim ta bëjë atë, apo është e mjaftueshme umreja që ka bërë më...
Pyetja: A është farz kryerja e umres një herë në jetë (për çdo musliman)? *** Përgjigjja: Mendimi më i saktë është që umreja është obligim të kryhet një herë gjatë jetës, për atë që ka mundësi. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Cilat janë shenjat se na është pranuar haxhi? *** Përgjigjja: Natyrisht se ne nuk e dimë saktë se kur na e ka pranuar Allahu një vepër dhe kur nuk na e pranon. Por shpresojmë dhe lutemi shumë që Allahu të na e pranoj çdo vepër. Pastaj ulematë kanë thënë se prej shenjave që...
Pyetja: Cili është historiku i haxhit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Haxhi, shtylla e pestë e Islamit Një nga gjërat për të cilat ekziston konsensusi i dijetarëve në mesin e të gjithë muslimanëve, të lashtë dhe të sotëm, të kaluar dhe të sotëm, është se Haxhi ose pelegrinazhi në Shtëpinë e Shenjtë të Allahut...
Pyetja: Një njeri nga India ka vendosur të shkoj në haxh në këmbë, edhe pse Allahu e ka begatuar me mundësitë për të udhëtuar për atje me mjete tjera të transportit. A është kjo e lejuar në aspektin islam? *** Përgjigjja: Kjo nuk është e lejuar ngase Allahu na ka urdhëruar të mos...
Pyetja: Kur bëhet obligim haxhi? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Kushtet e obligimit të haxhit Dijetarët (Allahu i mëshiroftë) kanë deklaruar kushtet e obligimit të haxhit, të cilat nëse plotësohen, e bëjnë të detyrueshme për njeriun kryerjen e haxhit dhe pa to Haxhi nuk është i detyrueshëm. Janë pesë kushte të tilla: të jesh musliman,...

TRENDI I PYETJEVE