Pyetje: Jam në umre  dhe e kam përfunduar tavafin dhe të gjithë ritualin e umres. Kam dëshirë të bëj tavaf rreth Qabes herë pas here deri sa të largohem, a më lejohet të bëj tavaf me rrobet e veshura pa pëlhurën e ihramit? Përgjigje: Tavafi është një adhurim më vete...
Pyetje: A lejohet njeriu që ka bërë haxh për veten, të bëjë haxh edhe për gjyshin e tij të vdekur? Përgjigje: S'ka ndonjë pengesë që njeriu të bëjë haxh për gjyshin e tij që nuk ka bërë haxh, sepse kjo na është treguar në Sunet nga Resulull- llahu, sal-lall-llahu alejhi...
A lejohet të kryhet haxhi prej kamatës bankare apo një gjë e tillë është në kundërshtim me ligjin e Allahut? Na urdhëro dhe na sqaro, për këtë. Zoti ju shpërbleftë! Haxhi prej kamatës është haram, haram, haram. Haxhi patjetër duhet të jetë prej pasurisë hallall. Njeriu mund t’i afrohet Allahut me mëkat. Poeti...
Pyetja:  Unë kam trashëguar një tokë dhe po e mbaj në rast se më duhet për të martuar një djalë timin, ose për të paguar për mjekime dhe të ngjashme. A jam i detyruar ta shes për të kryer haxhin e detyrueshëm? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Haxhi është i detyrueshëm për atë...
Pyetja: Gjatë një prej ecjeve midis Safa dhe Mervas, ndërsa bëja Sajin , unë eca prapa për afërsisht katër hapa në mënyrë që të flisja me vajzat e mia. Cili është vendimi për umren time? Çfarë duhet të bëj, duke parë se jam kthyer në Medine? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Të ecësh...
Pyetja: Në hadithin e Aishes (Allahu qoftë i kënaqur prej saj!), ajo i tha Profetit ﷺ: "O i Dërguari i Allahut, a duhet të bëjnë gratë xhihad?" Ai ﷺ tha: “Po, ata duhet të bëjnë një xhihad në të cilin nuk ka luftë: haxhi dhe umreja”. Nëse xhihadi i një...
Pyetja: Unë dua të bëj umre, por ende e kam borxh një fidje , për veshjen e rrobave të qepura kur bëra haxhin. Cili është vendimi nëse bëj umre para se të paguaj fidjen? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Nuk ka asgjë të keqe që të bësh umre edhe pse ende i detyrohesh...
Pyetja: Ju keni përmendur dallimin e mendimeve të dijetarëve në lidhje me umren dhe nëse ajo është e detyrueshme. Nëse thuhet se është obligim, atëherë a ka besuar individi se umreja është e detyrueshme kur ka për qëllim ta bëjë atë, apo është e mjaftueshme umreja që ka bërë më...
Pyetja: A është farz kryerja e umres një herë në jetë (për çdo musliman)? *** Përgjigjja: Mendimi më i saktë është që umreja është obligim të kryhet një herë gjatë jetës, për atë që ka mundësi. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Cilat janë shenjat se na është pranuar haxhi? *** Përgjigjja: Natyrisht se ne nuk e dimë saktë se kur na e ka pranuar Allahu një vepër dhe kur nuk na e pranon. Por shpresojmë dhe lutemi shumë që Allahu të na e pranoj çdo vepër. Pastaj ulematë kanë thënë se prej shenjave që...

TRENDI I PYETJEVE