Sunday, March 19, 2023
Pyetja: A është farz kryerja e umres një herë në jetë (për çdo musliman)? *** Përgjigjja: Mendimi më i saktë është që umreja është obligim të kryhet një herë gjatë jetës, për atë që ka mundësi. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Cilat janë shenjat se na është pranuar haxhi? *** Përgjigjja: Natyrisht se ne nuk e dimë saktë se kur na e ka pranuar Allahu një vepër dhe kur nuk na e pranon. Por shpresojmë dhe lutemi shumë që Allahu të na e pranoj çdo vepër. Pastaj ulematë kanë thënë se prej shenjave që...
Pyetja: Cili është historiku i haxhit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Haxhi, shtylla e pestë e Islamit Një nga gjërat për të cilat ekziston konsensusi i dijetarëve në mesin e të gjithë muslimanëve, të lashtë dhe të sotëm, të kaluar dhe të sotëm, është se Haxhi ose pelegrinazhi në Shtëpinë e Shenjtë të Allahut...
Pyetja: Një njeri nga India ka vendosur të shkoj në haxh në këmbë, edhe pse Allahu e ka begatuar me mundësitë për të udhëtuar për atje me mjete tjera të transportit. A është kjo e lejuar në aspektin islam? *** Përgjigjja: Kjo nuk është e lejuar ngase Allahu na ka urdhëruar të mos...
Pyetja: Kur bëhet obligim haxhi? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Kushtet e obligimit të haxhit Dijetarët (Allahu i mëshiroftë) kanë deklaruar kushtet e obligimit të haxhit, të cilat nëse plotësohen, e bëjnë të detyrueshme për njeriun kryerjen e haxhit dhe pa to Haxhi nuk është i detyrueshëm. Janë pesë kushte të tilla: të jesh musliman,...
Pyetja: Cilat veprime ndalohen gjatë umres? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse burri e puth gruan e tij në ihram për haxh ose umre, ekzistojnë dy skenarë: 1.. Bëhet me dëshirë. Kjo është një nga veprimet që janë të ndaluara në ihram dhe ai që e bën këtë duhet të bëjë kurban kompensues. Allahu...
Pyetja: Cilës duhet dhënë përparësi: kryerjes së umres apo shpagimit për thyerjen e betimit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Nëse dikush betohet se nuk do të kthehet në një mëkat të caktuar, atëherë ai i kthehet atij, pastaj betohet për të njëjtin mëkat në mënyrë të përsëritur para se të bëjë...
Pyetja: A është më mirë ta kryesh haxhin bedel për nënën apo t'i përdorësh ato para për të nisur bëmirësi në emër të saj? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Një nga mënyrat se si një person mund t'i nderojë prindërit e tij dhe të tregojë mirësi ndaj gruas së tij është të përpiqet...
Pyetja: A i lejohet babait të huazojë para nga i biri për të shkuar në haxh? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse shteti ju jep para për t'u kujdesur për fëmijët tuaj, siç duket nga ajo që keni thënë, atëherë paratë ju përkasin juve dhe ju mund të shpenzoni çdo gjë që është...
Pyetja: A lejohet të shkon në haxh ai person që ende ka borxh për shtëpi apo veturë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij ﷺ. Përderisa borxhi do vazhdojë të paguhet në bazë mujore dhe nuk do të ndërpritet, lejohet që personi...

TRENDI I PYETJEVE