Wednesday, September 27, 2023
Pyetja: Si ia çau gjoksin të Dërguarit ﷺ, Allahu i Lartësuar, kur Ai i Lartësuar thotë: "Vallë, a nuk ta hapëm ty kraharorin" A është e vërtetë se ishte nga duart e Xhibrilit (paqja qoftë mbi të!) gjatë jetës së të Dërguarit ﷺ? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Allahu i Madhëruar i nderoi profetët...
Pyetja: Dëgjova një shejh të thoshte se nëse do të ishte e mundur ta shihnim Allahun e Madhëruar, nuk do të kishte sprovë. Kështu ne mund t'i kuptojmë fjalët e Tij: "...të cilët besojnë në të fshehtën" (Bekare: 3). Pasi që ne nuk mund ta shohim Allahun e Lartësuar, kjo...
Pyetja: A ka ndonjë lutje që do t'ju mbrojë nga një vdekje e papritur? Cila është ajo? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Vdekja e papritur është një nga gjërat që Allahu cakton për disa nga robërit e Tij, që do të thotë se vdekja i vjen një personi papritur, pa asnjë afat...
Pyetja: A e ka parë ndonjëherë Xhibrili apo ndonjë nga engjëjt, Allahun e Lartësuar? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk ka asgjë në Kuran dhe në Sunet që të tregojë se Xhibrili (paqja qoftë mbi të) ose ndonjë engjëll tjetër e ka parë Allahun e Madhëruar përveç në bazë të provave. Në hadithin (raportin)...
Pyetja: A ka ndonjë shenjë para se njeriu të vdesë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Askush nuk e di saktësisht se kur do të vdesë, apo në cilën tokë do të vdesë. Allahu i Lartësuar thotë: "Pa dyshim, vetëm Allahu e di Orën e caktuar. Ai e zbret shiun dhe e di ç’ka...
Pyetja: Më parë kam lexuar një hadith që tregon se dy engjëjt do t'i harrojnë mëkatet e atij që pendohet. Në hadith thotë: "Nëse besimtari pendohet sinqerisht, Allahu do ta dojë atë dhe do t'i fshehë (të këqijat e tij) në këtë botë dhe në ahiret." Unë (transmetuesi) thashë: "Si...
Pyetja: A është e mundur të rënditen tmerret e Ditës së Kijametit, që ajo që do të ndodhë të jetë: ringjallja, pastaj pritja e pesëdhjetë mijë vjetëve, ardhja në sternë, tubimi, ekzaminimi, llogaritja, pranimi i jobesimtarëve në Xhehenem, kalimi i muslimanëve dhe hipokritëve mbi sirat, llogaritja mes njerëzve dhe xheneti....
Pyetja: Pyetja ime është në lidhje me selamin. Nganjëherë unë e përshëndes me selam dhe ai nuk ma kthen mua, dhe kjo ka ndodhur disa herë me të njëjtin person. Çfarë të bëjë në këtë rast a mundem të ndaloj së përshëndeturi atë? *** Përgjigjja: Nëse ai është musliman, përshëndete atë me selam...
Pyetja: A kanë folur melekët edhe me njerëz tjerë përpos se me ata që kanë qenë të dërguar të Allahut? *** Përgjigjja: Melekët janë krijesa të Allahut të Madhërishëm të cilat kryejnë punë të caktuara me të cilat i ka ngarkuar Allahu Fuqiplotë. Melekët nuk bëjnë asgjë jashta asaj me të cilën...
Pyetja: Çfarë u thotë Allahu melekëve kur dëshirojmë të bëjmë ndonjë mëkat? *** Përgjigjja: Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) përcjellë se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: "Allahu u thotë (melekëve): Kur robi Im deshiron të bëjë një vepër të keqe, mos ia shkruani atij derisa ta bëjë atë,...

TRENDI I PYETJEVE