Përgjigje: Allahu i madhëruar në Kuran thotë: “Ne e kemi krijuar njeriun dhe e dimë mire ç’i pëshpërit atij vetja e tij. Ne jemi më pranë tij se damari i qafës së vet” Sure Kaf: 16. ➖Sheikhul-islam Ibn Tejmije -Allahu e mëshiroftë- në lidhje me këtë ajet thotë: “Fjala është shumë e...

Sprova e varrit

Sprova e varrit ▪️Profetët kanë njoftuar se njerëzit do të merren llogari dhe do të dënohen për punët e tyre nëse nuk janë të mira edhe para ditës së Llogarisë së Madhe, kur ata të jenë në varret e tyre. Profeti ynë sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në lidhje me ymetin e...
Vizita e varrezave nga femrat Cili është mendimi i saktë në lidhje me të vizituarit e varrezave nga ana e grave dhe cili është dallimi ndërmjet thënies zev-varat dhe zairat? Përgjigje:Mendimi i saktë është lejimi i të vizituarit të varrezave nga gratë sepse siç transmetohet në “Sahihun” e Muslimit nga Burejdeh,...
Pyetje: Çfarë mendoni për vonimin e varrimit për shkak të pritjes së disa prej të afërmve që të arrijnë prej vendeve të largëta? Përgjigje: Me sheriat është që të shpejtohet në pergatitjen e të vdekurit,  sepse Resulull-llahu, sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem, ka thënë: "Shpejtoni me xhenazeri, nëse është e mirë,...
Pyetje: A ka për detyrë gruaja të ftojë në fe dhe ku mund ta bëjë këtë? Përgjigje: ● Duhet të dimë një rregull që thotë: “Çfarë është detyrë për burrat, është edhe për gratë, si edhe e anasjellta, përjashtim bëhet vetëm nëse ka argument që del nga ky rregull i përgjithshëm....
Pyetje: E kujtoj shpesh vdekjen? Përgjigje: Kujtimi i vdekjes nuk bën të shndrrohet në vesvese e kjo pastaj të kaloj në frikë. Kujtimi i vdekjes të shërbej si inkurajim i punëve të mira, ta shpeshtosh pendimin e të shpejtosh që punët t’i përfundosh në kohën e caktuar. Vdekja të shërbej...
Ka ardhur në hadithin e El Bera ibn Azib – radijAllahu anhu – fjala e Profetit – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Kthehet shpirti i tij (i të vdekurit) në trupin e tij dhe i vijnë dy engjëj.” Në dy librat e saktë të hadithit transmetohet prej hadithit të Katades, nga Enesi...
Pyetja: Si ia çau gjoksin të Dërguarit ﷺ, Allahu i Lartësuar, kur Ai i Lartësuar thotë: "Vallë, a nuk ta hapëm ty kraharorin" A është e vërtetë se ishte nga duart e Xhibrilit (paqja qoftë mbi të!) gjatë jetës së të Dërguarit ﷺ? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Allahu i Madhëruar i nderoi profetët...
Pyetja: Dëgjova një shejh të thoshte se nëse do të ishte e mundur ta shihnim Allahun e Madhëruar, nuk do të kishte sprovë. Kështu ne mund t'i kuptojmë fjalët e Tij: "...të cilët besojnë në të fshehtën" (Bekare: 3). Pasi që ne nuk mund ta shohim Allahun e Lartësuar, kjo...
Pyetja: A ka ndonjë lutje që do t'ju mbrojë nga një vdekje e papritur? Cila është ajo? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Vdekja e papritur është një nga gjërat që Allahu cakton për disa nga robërit e Tij, që do të thotë se vdekja i vjen një personi papritur, pa asnjë afat...

TRENDI I PYETJEVE