Dënimi dhe shpërblimi në varr Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhele shanuhu. Salavatet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin salallahu alejhi ue selem, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.Çdo musliman...
Natyrshëm teksa isha në një familje, ku për shkak të varfërisë edhe ambienti rrethues i jetës së tyre linte shumë për të dëshiruar, më erdhi ndërmend një pyetje: intelekti, besimi i pastër, a ka gjasa të rritet i shëndetshëm në një ambjent të ndotur moralisht? Këtu gjithashtu përveç anës...
Përgjigja: Sa i përket fetusit kjo çështje dallon; në qoftë së fetusi i ka kaluar katër muaj dhe i është dhënë shpirti, në këtë rast pastrohet (qefinoset), i falët namazi, i ngjitet emri dhe i bëhet akika (kurbani). Kjo është më mirë, këtë e kanë pohuar dijetarët. E në qoftë së...

Sprova e varrit

Sprova e varrit ▪️Profetët kanë njoftuar se njerëzit do të merren llogari dhe do të dënohen për punët e tyre nëse nuk janë të mira edhe para ditës së Llogarisë së Madhe, kur ata të jenë në varret e tyre. Profeti ynë sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në lidhje me ymetin e...
Pyetje: ”Kur një person viziton varrezat, a është ligjësuar që ai të shkojë deri tek varri i personit për të cilin ai dëshiron të bëjë dua, apo mjafton ai që të bëjë dua kur ai arrin tek varrezat?” Përgjigje: “Është e mjaftueshme që ai të bëjë dua kur arrin tek...
Ibn Mesudi -radijAllahu anhu- ka thënë: ”Na tregoi i dërguari i Allahut ﷺ, i besueshmi dhe atij që i zihet besë: ”Me të vërtetë çdo njeri formohet në mitrën e nënës së tij duke qëndruar dyzet ditë si një pikë uji, pastaj, pastaj po për aq ditë shndërrohet në droçkë...
Përkujtojani thënien: “la ilahe ilAllah” Atij i cili është në prag të vdekjes, duhet t’i kujtohet thënia “la ilahe ilAllah”, ngase profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë: لقنوا موتاكم لا إلاه إلا الله “Përkujtojuani të vdekurve tuaj: “la ilahe ilAllah.” (Muslimi) Fjala “të vdekurve” në këtë hadith nënkupton ata të cilët janë në...
Vizita e varrezave nga femrat Cili është mendimi i saktë në lidhje me të vizituarit e varrezave nga ana e grave dhe cili është dallimi ndërmjet thënies zev-varat dhe zairat? Përgjigje:Mendimi i saktë është lejimi i të vizituarit të varrezave nga gratë sepse siç transmetohet në “Sahihun” e Muslimit nga Burejdeh,...
Vajtimi dhe lotët Është e ndaluar që të vajtohet dhe të bërtitet për të vdekurin. Profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin me të, ka thënë: "I vdekuri dënohet nga vajtimi i të gjallëve." (Buhariu, Ibn Ebi Shejba). Po ashtu ka thënë: "Nëse i vdekuri vajtohet me zë, do të dënohet...
TË DEKURIN E PASOJNË TRE GJËRA Falënderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi Pejgamberin e Allahut, mbi familjen e tij, mbi sahabët dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë këtë Pejgamber deri në Ditën e Gjykimit. Transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy Sahihat e tyre prej Enes ibn Malik-ut...

TRENDI I PYETJEVE