Pyetja: Cili prej adhurimeve është më i dobishëm gjatë Ramazanit? *** Përgjigjja: Adhurimet janë të shumëllojshme e që më parësore dhe njëkohësisht më të dashura tek Allahu janë ato të obliguarat (farzet), në radhë të parë pesë kohët e namazit, të cilat muslimani duhet të kujdeset t'i kryejë në kohën e tyre dhe...
Pyetja: A është i lejuar itikafi për femrat? *** Përgjigjja: Itikafi është: Qëndrimi në xhami për një kohë të caktuar, pa dalur prej saj, me qëllim adhurimi për Allahun. Itikafi për femrat ka bazë në sheriatin Islam. Aisheja (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka qënduar në Itikaf gjatë dhjetë ditëve të fundit të...
Pyetja: Çfarë domethënie ka izolimi në xhami dhjetë ditët e fundit të Ramazanit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin ﷺ. Qëndrimi në xhami për një kohë të caktuar me qëllim të adhurimit të Allahut xh.sh. quhet i’tikaf. Ky qëndrim mund të bëhet prej mashkullit dhe...
Pyetja: Kur duhet ta përfundojë Itikafin personi në Itikaf? A bëhet kjo pas perëndimit të diellit në natën para Bajramit apo pas sabahut në ditën e Bajramit? *** Përgjigjja: Personi që është në Itikaf e përfundon itikafin kur të përfundojë Ramazani dhe ai përfundon me të perënduar të diellit në natën para Bajramit....
Pyetja: A është e lejueshme për atë që është në itikaf të largohet nga Haremi (dmth Mesxhid el-Haram në Meke apo el-Mesxhid en-Nebeuije në Medine) për të ngrënë dhe pirë? Dhe, a është e lejueshme për te të shkoj në katet e sipërme të xhamisë për të dëgjuar ligjëratat? *** Përgjigjja: Po, është...
Pyetja: Cilat janë kushtet për Itikaf, dhe a është agjërimi njëra nga ato? A është e lejueshme për personin në Itikaf të vizitojë një person të sëmurë, t'i përgjigjet ftesës së tij, të përmbush disa nevoja familjare, apo të shkojë në punë? *** Përgjigjja: Itikafi është parashkruar të bëhet në xhami në të...

TRENDI I PYETJEVE