Wednesday, May 31, 2023
Pyetja: Cili prej adhurimeve është më i dobishëm gjatë Ramazanit? *** Përgjigjja: Adhurimet janë të shumëllojshme e që më parësore dhe njëkohësisht më të dashura tek Allahu janë ato të obliguarat (farzet), në radhë të parë pesë kohët e namazit, të cilat muslimani duhet të kujdeset t'i kryejë në kohën e tyre dhe...
Pyetja: A lejohet mbajtja e ligjëratave pas katër rekateve të namazit të teravive? *** Përgjigjja: Çdo falënderim i takon Allahut. Me lejen e Allahut, nuk ka asgjë të keqe për ligjëratat, të cilat i mbajnë disa imamë dhe predikues ndërmjet rekateve të namazit të teravive. Por më e mirë është të mos jepen në...
Pyetja: Çfarë shpërblimi i pret agjëruesit? *** Përgjigjja: Sipas haditheve të Pejgamberit ﷺ, shpërblimi i cili pret agjëruesit është: “Me të vërtetë në Xhenet ekziston një derë e cila quhet Rejjan. Në të do të hyjnë vetëm agjëruesit dhe askush tjetër pos tyre.” Muaji Ramazan është adhurim, mëshirë, falje. Ai konsiderohet devotshmëri, mbrojtje...
Pyetja: A më lejohet t'i fali vetëm tetë rekate teravi në ato xhami ku falen njëzetë? *** Përgjigjja: Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Kushdo që qëndron me imam derisa të mbarojë namazi, atij do t’i shkruhet sikur ai e kaloi gjithë natën në namaz.” Megjithatë, nëse dikush i fal disa rekate të teravive...
Pyetja: Ç’është namazi i teravisë dhe çfarë vlere ka? *** Përgjigjja: Namazi i teravisë është një namaz vullnetar që falet kryesisht në muajin e Ramazan dhe koha e tij është pas namazit të jacisë deri në namazin e sabahut, gjegjësisht deri në syfyr. Namazi i teravisë preferohet të falet aq rekate sa...
Pyetja: A lejohet të falim farzin pas atij që është duke falur nafile apo e kundërta? *** Përgjigjja: Po, lejohet. Ashtu si lejohet të falësh drekën pas atij që është duke e falur ikindinë, apo të falësh ikindinë pas atij që është duke e falur drekën. Secili i takon ajo që ka bërë...

Çfarë është bidati?

Pyetja: A mund të përkufizoni dhe jepni shembuj të bidatit? Kjo është një çështje shumë konfuze. A është bidat falja e më shumë se 8 rekate teravi pasi që Profeti ynë ﷺ kurrë nuk e ka vepruar këtë? *** Përgjigjja: Kuptimi i bidatit Rrënja e fjalës 'bidat' në arabisht do të thotë të nisësh...
Pyetja: Nëse nuk mund ta zësh farzin e jacisë me imam, por i zë teravitë, a lejohet të lidhem në namaz të teravisë me nijet të farzit të jacisë? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Po, lejohet të lidhemi në namaz pas imamit me nijet të një namazi farz, edhe nëse...
Pyetja: A konsiderohet mospasim i imamit nese imami gjatë namazit nuk i ngrit duart kur bie në ruku ose kur ngritet kurse dikush i ngrit dhe gjëra të ngjashme? *** Përgjigjja: Me emrin e Allahut. Salevatet qofshin për Profetin ﷺ. Hadithi kryesor qe flet për këtë temë është hadithi i Ebu Hurejres që e...

TRENDI I PYETJEVE