بسم الله الرحمن الرحيم Pyetje: Jam futur në namazin me xhemat për të falur teravitë, por nuk e dija që imami ishte duke falur vitrin. Çfarë duhet të bëja në këtë rast? Po në rastin kur dua të falem më shumë gjatë natës dhe ta mbyll namazin vetë me vitrin,...
Pyetja: Cili prej adhurimeve është më i dobishëm gjatë Ramazanit? *** Përgjigjja: Adhurimet janë të shumëllojshme e që më parësore dhe njëkohësisht më të dashura tek Allahu janë ato të obliguarat (farzet), në radhë të parë pesë kohët e namazit, të cilat muslimani duhet të kujdeset t'i kryejë në kohën e tyre dhe...
Pyetja: A lejohet mbajtja e ligjëratave pas katër rekateve të namazit të teravive? *** Përgjigjja: Çdo falënderim i takon Allahut. Me lejen e Allahut, nuk ka asgjë të keqe për ligjëratat, të cilat i mbajnë disa imamë dhe predikues ndërmjet rekateve të namazit të teravive. Por më e mirë është të mos jepen në...
Pyetja: Çfarë shpërblimi i pret agjëruesit? *** Përgjigjja: Sipas haditheve të Pejgamberit ﷺ, shpërblimi i cili pret agjëruesit është: “Me të vërtetë në Xhenet ekziston një derë e cila quhet Rejjan. Në të do të hyjnë vetëm agjëruesit dhe askush tjetër pos tyre.” Muaji Ramazan është adhurim, mëshirë, falje. Ai konsiderohet devotshmëri, mbrojtje...
Pyetja: A më lejohet t'i fali vetëm tetë rekate teravi në ato xhami ku falen njëzetë? *** Përgjigjja: Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Kushdo që qëndron me imam derisa të mbarojë namazi, atij do t’i shkruhet sikur ai e kaloi gjithë natën në namaz.” Megjithatë, nëse dikush i fal disa rekate të teravive...
Pyetja: Ç’është namazi i teravisë dhe çfarë vlere ka? *** Përgjigjja: Namazi i teravisë është një namaz vullnetar që falet kryesisht në muajin e Ramazan dhe koha e tij është pas namazit të jacisë deri në namazin e sabahut, gjegjësisht deri në syfyr. Namazi i teravisë preferohet të falet aq rekate sa...
Pyetja: A lejohet të falim farzin pas atij që është duke falur nafile apo e kundërta? *** Përgjigjja: Po, lejohet. Ashtu si lejohet të falësh drekën pas atij që është duke e falur ikindinë, apo të falësh ikindinë pas atij që është duke e falur drekën. Secili i takon ajo që ka bërë...

Çfarë është bidati?

Pyetja: A mund të përkufizoni dhe jepni shembuj të bidatit? Kjo është një çështje shumë konfuze. A është bidat falja e më shumë se 8 rekate teravi pasi që Profeti ynë ﷺ kurrë nuk e ka vepruar këtë? *** Përgjigjja: Kuptimi i bidatit Rrënja e fjalës 'bidat' në arabisht do të thotë të nisësh...
Pyetja: Nëse nuk mund ta zësh farzin e jacisë me imam, por i zë teravitë, a lejohet të lidhem në namaz të teravisë me nijet të farzit të jacisë? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Po, lejohet të lidhemi në namaz pas imamit me nijet të një namazi farz, edhe nëse...
Pyetja: A konsiderohet mospasim i imamit nese imami gjatë namazit nuk i ngrit duart kur bie në ruku ose kur ngritet kurse dikush i ngrit dhe gjëra të ngjashme? *** Përgjigjja: Me emrin e Allahut. Salevatet qofshin për Profetin ﷺ. Hadithi kryesor qe flet për këtë temë është hadithi i Ebu Hurejres që e...

TRENDI I PYETJEVE