Sunday, March 19, 2023
Pyetja: A lejohet ta agjërojmë vetëm ditën e xhuma kur i bie të jetë dita e Arafatit? *** Përgjigjja: Nuk përbën problem agjërimi vetëm i ditës së xhuma nëse i bie ditë e Arafatit. Shejh Uthejmini ka thënë: "Agjërimin e ditës së xhuma vetëm e ka ndaluar Profeti , por nëse dita e Arafatit...
Pyetja: Cili është gjykimi i agjërimit të gjashtë ditëve të Shevalit? A është e detyrueshme? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit pas agjërimit të detyrueshëm të Ramazanit është sunet i pëlqyer, jo vaxhib. Është e rekomanduar që muslimani të agjërojë gjashtë ditë të Shevalit, dhe në këtë...
Pyetja: A duhet të kompensohet dita e prishur e agjërimit vullnetar/nafile? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë, Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në...
Pyetja: A duhet agjëruar dita e 15 e muajit Shaban? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. ~15 Shaban: A ka ndonjë adhurim të rekomanduar? Ajo që është transmetuar në lidhje me virtytin e faljes, agjërimit dhe adhurimit të datës pesëmbëdhjetë të Shabanit (el-Nisf min Shaban) nuk hyn në titullin daif (të dobët), por nën titullin mevdu...
Pyetja: A është sunet të agjërohet në muajin Rexheb? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut të Lartësuar, paqja dhe lavdërimi i Tij qofshin për të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ. Muaji Rexheb është nga muajt e shenjtë, siç i përmend Allahu i Lartësuar në Kuran, ku thotë: "Vërtet, numri i muajve tek Allahu është...
Pyetja: Ç'është agjërimi visal (agjërimi i vazhdueshëm), dhe a lejohet? *** Përgjigjja: Agjërimi visal është kur njeriu nuk çelë iftar dy ditë d.m.th. agjëron dy ditë pakëputur. Pejgamberi ﷺ, ka ndaluar nga ky lloj agjërimi dhe ka thënë: "Kush dëshiron të vazhdojë agjërimin, le ta vazhdon atë deri në syfyr." Vazhdimi deri në...
Pyetja: A është sevapi i njëjtë i agjërimit i dimrit me atë të verës? *** Përgjigjja: Sevapi i agjërimit obligativ (pra, kompensimi i ditëve të mbetur të ramazanit, betimi apo diçka tjetër) është i njëjtë i verës me atë të dimrit, ndërkaq kur vie puna te agjërimi vullnetar, është e ditur që agjërimi...

Si të shpaguajmë betimin?

Pyetja: Jam betuar për diçka, por më pas kam kuptuar se të veproj ndryshe është më e udhës për mua. Si të veprojë tani? *** Përgjigjja: Allahu i Lartësuar robërve të Tij ua ka bërë të ligjshëm shpagimin për betim, me të cilin dalin nga detyrimi që ia kanë bërë vetes me atë...

Betimi për agjërim

Pyetja: Kam bërë një betim për Zotin që nëse më përmbushet një lutje, do të agjëroj. Por nuk jam e sigurt sa kohë jam betuar se do të agjëroj, prandaj a bëj gjynah nëse agjëroj me pak? *** Përgjigjja: Zotimi nënkupton shprehjen në mënyrë të qartë të angazhimit për kryerjen e një vepre...
Pyetja: A ka lidhje Dita e Ashuras me zinë e shiitëve? *** Përgjigjja: Data 10 e muajit Muharrem te sekti shiit nuk ka lidhje me agjërimin e asaj dite dhe as me përkujtimin e Musait dhe popullit të tij që shpëtuan nga Faraoni. Shiitët këtë ditë adhurimi e kanë kthyer në ditë zie...

TRENDI I PYETJEVE