Përgjigje: Esmaja (Zoti qoftë i kënaqur me të) përcjell se i Dërguari i Zotit (paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të) ka thënë: "Jep! Mos u trego dorështrënguar që edhe Zoti të mos ta shtrëngojë mirësinë e riskun e Tij!" (Buhari, Hibe, 15; Muslim, Zekat, 88; Ahmed b. Hanbel,...
Kush e ushqen agjëruesin Kush e ushqen agjëruesin do ta ketë shpërblimin sikur ai (agjëruesi)! Pyetja: Është transmetuar në hadith: “Kush e ushqen agjëruesin do ta ketë shpërblimin sikur ai, pa ju pakësuar shpërblimi i agjërimit të tij”, bazuar në këtë, a mjafton vetëm dhënia e ujit dhe hurmave?! Përgjigja: Dijetarët, Allahu i mëshiroftë...
Ekstremizmi dhe thellimi i tepërt në disa adhurime fetare, duke e privuar njeriu trupin e tij nga ajo që e meriton, siç është pushimi dhe relaksimi me gjërat e mira me të cilat na ka dhuruar Allahu, është gjë të cilën Islami nuk e pranon, sepse Islami është fe...
Pyetje: Çfarë grade ka ky hadith: “O Allah! Na beko në Rexheb dhe Shaban dhe na mundëso të mbërrijmë Ramazanin”? Përgjigja: Ky hadith përcillet nga Enes bin Malik radiallahu anhu, i cili thotë se Profeti alejhi selam kur vinte muaji Rexheb thoshte: “O Allah! Na beko në Rexheb dhe Shaban dhe na mundëso të mbërrijmë...
Profeti ﷺ ka thënë: “Muslimani ndaj muslimanit ka gjashtë obligime.” E pyetën: “Cilat janë ato o i dërguar i Allahut?” Profeti ﷺ tha: 1.Kur ta takosh t’i japësh selam, 2.Kur të ftojë, t’i përgjigjesh ftesës së tij, 3.Kur të kërkojë këshillë, ta këshillosh, 4.Kur teshë dhe thotë ‘El-hamduliLah’, t’i thuash: ‘JerhamukAllah’, 5.Kur të sëmuret, ta vizitosh 6.Dhe kur...
Pyetja: Cili është mëkati më i madh në këtë jetë? *** Përgjigjja: Mëkati më i madh në këtë jetë është shirku (bërja shok Allahut në adhurim, krijim etj). Allahu i Madhëruar i tregon fjalët e Llukmanit të urtë, në Kuranin famëlartë ku thotë: "..idhujtaria është padrejtësi më e madhe!" (Llukman: 13) Allahu i Madhëruar...
Na rrëfen Abdullah ibën Mesudi, radijallahu anhu, se Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Keni turp të vërtetë nga Allahu. I thamë Pejgamberit, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem: kemi turp ne dhe për këtë e falënderojmë Allahun. Na tha: Nuk është ajo që mendoni, por njeriu që ka turp...
Mrekullia më e madhe e Profetit Muhamed -alejhi selam-. Profeti Muhamed -alejhi selam- ka thënë: “Nuk ka pasur prej profetëve ndonjë profet veçse i është dhënë prej mrekullive me qëllim që të besojnë njerëzit. Ndërsa ajo që mu dha mua ishte shpallje të cilën ma shpalli Allahu dhe shpresoj të jem...
TË DEKURIN E PASOJNË TRE GJËRA Falënderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi Pejgamberin e Allahut, mbi familjen e tij, mbi sahabët dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë këtë Pejgamber deri në Ditën e Gjykimit. Transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy Sahihat e tyre prej Enes ibn Malik-ut...
Profeti -alejhi selam- ka thënë: “Mësoni prej prejardhjes tuaj aq sa të mbani lidhjet farefisnore sepse mbajtja e lidhjeve farefisnore shton dashurinë në familje, shton pasurinë dhe zgjat jetën” (E transmeton Tirmidhiu dhe e saktëson sheikh Albani) - Fjala e tij është diçka e njohur dhe e dukshme ndersa fjala...

TRENDI I PYETJEVE